fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy przedsiębiorca musi stosować prawo zamówień publicznych

W niektórych sytuacjach firma korzystająca z funduszy unijnych musi stosować przepisy o przetargach. Na szczęście nie ma ich zbyt wiele
Konieczność stosowania przez podmioty sektora prywatnego, np. przedsiębiorców, przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) do wydatkowania środków unijnych w ramach realizowanych projektów budziła wiele wątpliwości już w poprzednim okresie programowania (lata 2004 – 2006). Również w bieżącym okresie programowania (2007 – 2013) problem ten, choć w mniejszej skali, pozostaje aktualny.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu instytucja wdrażająca może rozwiązać umowę, gdy beneficjent środków nie przestrzega przepisów pzp w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do beneficjenta. O obowiązku stosowania przepisów pzp przez beneficjentów będących podmiotami prywatnymi rozstrzyga zaś art. 3 ust. 1 pkt 5 bądź pkt 6 tej ustawy.Pierwszy z tych przepisów wskazuje na obowiązek stosowania przepisów ustawy w przypadku, gdy łącznie zajdą trzy przesłanki:- zamówienie sfinansowane będzie w ponad 50 proc. ze środków...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA