fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przewóz na własne potrzeby firmy musi wykonywać pracownik

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zorganizować niezarobkowe przewozy drogowe wyprodukowanych przez nią towarów. Czy takie przejazdy może wykonywać osoba zatrudniona przez spółkę na podstawie umowy cywilnoprawnej?
Nie.
Aby przejazdy mogły zostać zakwalifikowane jako niezarobkowy przewóz drogowy (przewóz na potrzeby własne) muszą być spełnione łącznie wszystkie wymagania określone w art. 4 pkt 4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.). Jednym z nich jest zastrzeżenie, że pojazdy samochodowe używane do takiego przewozu muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników. Spółka z o.o. jako osoba prawna nie może samodzielnie prowadzić pojazdu, w związku z czym kierowcą powinien być jej pracownik.
Przepisy u.t.d. nie zawierają definicji pojęcia pracownik, w związku z czym, zgodnie z art. 2 kodeksu pracy, należy uznać, że musi to być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tego warunku nie spełnia kierowca zatrudniony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy cywilnoprawnej (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 13 lutego 2014 r., III SA/Gd 981/13). Jeżeli spółka powierzy wykonanie przejazdu takiemu kierowcy, to w razie kontroli nie zostanie on uznany za przewóz na potrzeby własne.
W niektórych orzeczeniach przyjmuje się również, że termin „przedsiębiorca" użyty w art. 4 pkt 4 lit. a u.t.d. nie może obejmować także członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, który w zastępstwie przedsiębiorcy prowadzi pojazd samochodowy (np. syna), gdyż kryterium decydującym o posiadaniu statusu przedsiębiorcy jest fakt wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 czerwca 2007 r., ?I OSK 961/06).
podstawa prawna: art. 4 pkt 4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)
podstawa prawna: art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r., poz. 21, nr 94 ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA