fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kraj

Ankieta "Rzeczpospolitej": Ryszard Kalisz (Europa Plus Twój Ruch, miejsce nr 1, okręg nr 4, Warszawa)

Ryszard Kalisz
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Ryszard Kalisz, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Europa Plus Twój Ruch.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
Uważam, że Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku konfederalizacji, jako przykład może posłużyć relacja pomiędzy kantonami w Szwajcarii. Podejmowanie decyzji musi być wspólne i efektywna, a tym samym doprowadzi do zacieśnienia się relacji pomiędzy państwami członkowskimi.
2. Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 126 i 140, zawarte zostały kryteria przystąpienia do Unii Walutowej. Są one następujące: stabilność cen, sytuacja finansów publicznych, stopy procentowej, kursu walutowego i konwergencji prawnej. Zgodnie z ówczesnymi założeniami programowymi Polska powinna była przystąpić do Unii Walutowej z dniem 1 stycznia 2019 roku. Członkostwo w Eurostrefie zagwarantuje Polsce pełnoprawny udział w definiowaniu wszystkich obszarów europejskiej polityki. Udział w Unii Walutowej oznaczać będzie stabilizacje i obniżenie stóp procentowych. Wynikiem tego będą tańsze kredyty hipoteczne i wzmocnienie wewnętrznej konsumpcji. Wraz ze wspólną walutą nasz kraj stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zarówno Polsce jak i za granicą, oznaczać również będzie ostateczne zakotwiczenie Polski na zachodzie. Wejście do Eurostrefy ma również znaczenie polityczne. Europa będzie się rozwijała i integrowała najszybciej wewnątrz strefy Euro.
3. Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
Tak, Polska powinna przystąpić do Unii Bankowej i czuwać nad rygorystycznym wykonaniem uzgodnionej polityki. Wprowadzenie wspólnej polityki fiskalnej zdyscyplinuje finanse państw będących w strefie Euro. W wyniku tego nie będzie niebezpieczeństwa ponoszenia odpowiedzialności przez Polskę za decyzję innych państw.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzania prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/przedsiębiorcy?
Widzę szansę w unijnym planie transformacji energetycznej, dotyczącym 40-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, który zaproponowała Komisja Europejska. Środkami do osiągnięcia tego celu jest poprawa sprawności istniejących elektrowni oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Postuluję odejście od paliw kopalnych oraz energii jądrowej. Spowoduje to spowolnienie zmian klimatycznych i dużo mniejsze uzależnienie Polski od importu z innych części świata. Będę dążył do pozyskania dla naszego kraju jak największych środków finansowych na modernizację elektroenergetyki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
Chcę zabiegać o to, aby unijne mechanizmy finansowania zmiany energetycznej wspierały modernizację sieci elektrycznej. W naszym kraju sieć przesyłowa jest w katastrofalnym stanie. Odbudowa jej zapewni nie tylko stabilność dostaw prądu, jak również umożliwi przyłączenie przydomowych mikroelektrowni. Będę promować wśród polskich firm, ośrodków badawczych i uczelni wykorzystanie środków unijnych na badania i rozwój w zakresie energetyki, co umożliwi stworzenie setek tysięcy nowych miejsc pracy.
Dzięki innowacyjnej gospodarce i wdrażaniu polityki odnawialnych źródeł energii Unia Europejska może stać się bardziej niezależna energetycznie. Powinna ona w ramach ochrony przed „dumpingiem środowiskowym" wprowadzić opłaty graniczne pobierane od największych emitentów, którzy nie podjęli porównywalnych z europejskimi wysiłkami na rzecz ochrony klimatu.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Współpraca gospodarcza powinna obejmować wszystkie państwa członkowskie. Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych we wszystkich państwach, który jak dotąd przyjęło 12 państw, pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować podatnikom skutki kryzysu z lat 2008-2009. Będę się domagał gromadzenia nadwyżek w czasach prosperity oraz głębokich interwencji w czasach osłabionego wzrostu gospodarczego. Ujednolicenie rozliczania podatku VAT pozwoli obniżyć koszty prowadzenia biznesu i zmniejszy biurokracje. Będę również aktywnie przeciwstawiał się projektom likwidacji preferencyjnych stawek VAT na żywność, produkty dla dzieci itp. Koalicja Europa + Twój Ruch chce zapobiec ograniczaniu swobody państw członkowskich w zakresie likwidacji preferencyjnych stawek VAT. Jest to związane również uczestnictwem Domu Wszystkich Polska w europejskiej inicjatywie gwarantowanego dochodu podstawowego.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Fundamentem Unii Europejskiej zawsze był swobodny przepływ osób. Dzisiaj, kiedy premier Cameron zaczyna negować jedną z podstawowych idei Unii Europejskiej powinniśmy w jeszcze większym stopniu skupić się na pełnej integralności, wspólnym rynku i swobodnym przepływie obywateli w ramach państw członkowskich. Nie możemy pójść w kierunku jaki obiera Wielka Brytania. Polacy stanowią dużą część pracowników na Wyspach i w Niemczech, nie można zablokować przepływu, ponieważ nasi obywatel pozostaną bez pracy. Wspólny rynek pozwala na rozwój handlu i przemysłu państw członkowskich, jak również pozwala bezproblemowo podróżować po terytorium całej Unii Europejskiej. Obywatele Unii chcą pracować, kształcić się jak również zwiedzać inne państwa członkowskie. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, 14.04.2005 roku wynegocjowałem bardzo szybkie zastosowanie umowy dla Polaków. Czuję się osobiście zobowiązany do obrony swobodnego przepływu osób pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inna alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki.
W ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, zmieniony budżet Wspólnej Polityki Rolnej spowodował różnice w płatnościach bezpośrednich w stosunku do dotychczasowego poziomu. Zostały one niestety zmniejszone. Jednak nowy program pozwala na współpracę rolników w celu modernizacji gospodarstw rolnych i zwiększania ich wydajności. Szansą na rozwój produkcji rolnej jest dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw. Niezwykle ważne jest, aby polski Minister Rolnictwa odpowiednio rozdysponował tymi finansami.
Polska ma największy potencjał w dziedzinie rolnictwa energetycznego – kilka milionów hektarów leży w naszym kraju odłogiem. Można by na nich uprawiać rośliny energetyczne, wspierające uprawy biomasy energetycznej wykorzystywanej w lokalnych biogazowniach i małych ciepłowniach. Byłby to impuls do modernizacji obszarów wiejskich jak i tworzenia się nowych miejsc pracy. Dzięki agroenergetyce Polska jest w stanie produkować taką ilość biogazu, że mogłaby przestać importować gaz z Rosji.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
Uważam, że Unia Europejska powinna mieć większy budżet, ze względu na ilość państw członkowskich oraz wspólnie prowadzoną politykę, zarówno zagraniczną jak i gospodarczą. Dotacje unijne muszą być większe. Należy dążyć do wyrównania gospodarczego państw członkowskich. Źródłami dochodów zwiększającym budżet mogą być: wprowadzenie minimalnego podatku VAT w skali Unii Europejskiej, podatek od transakcji europejskich przy jednoczesnym opodatkowaniu obligacji europejskich. Może to nastąpić w czasie najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego. Jestem przeciwny stworzeniu osobnego budżetu strefy Euro. To Unia Bankowa musi być gwarantem budżetu strefy Euro i to ona ma za zadanie zapewnić gwarancję w czasach ewentualnego kryzysu państw Unii Walutowej.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? Np. Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości.
Popieram ideę rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje położone na wschód od polskiej granicy. Wiem jednak, że będzie ciężko tego dokonać w czasie najbliższej kadencji europarlamentu. Takie kraje jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia będą potrzebowały jeszcze wielu lat, aby osiągnąć wymagane kryteria akcesyjne. Musimy wspierać politykę integracji, dzielić się naszymi doświadczeniami z lat dziewięćdziesiątych kiedy sami chcieliśmy stać się członkiem europejskiej wspólnoty. Popieram partnerstwo wschodnie – wspólna inicjatywę Polski i Szwecji.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwo i/lub Unia europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
Tylko unia jako całość jest w stanie wywrze presje na Rosji i powstrzymać ją od działań sprzecznych z prawem międzynarodowym i standardami. Unia Europejska musi współpracować z NATO w kwestii strategii obrony. USA powinny jak najszybciej rozpocząć instalacje tarczy antyrakietowej broniące Polskę i kraje nadbałtyckie.
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
Sytuacja demograficzna Polski może być poprawiona poprzez system wsparcia rodziców wychowujących dzieci. Musi być gwarancja powrotu po urlopie macierzyńskim kobiety na to samo stanowisko, które zajmowała wcześniej. System musi się opierać na bezpłatnych żłobkach i przedszkolach. W tym sensie również musi być zagwarantowany podstawowy dochód na każde dziecko wypłacany do rąk rodziców, którzy nie osiągają dochodu umożliwiającego wychowanie dzieci bez wsparcia państwa. Ważną kwestią jest reforma systemu kształcenia, dzięki któremu młodzi ludzie będą chcieli kształcić się w naszym kraju. Zmniejszanie materiału edukacyjnego wśród młodzieży powoduje ograniczenie możliwości pogłębiania ich ogólnej wiedzy, co również wpływa na niechęć obywateli do zakładania rodzin. Młodzi ludzie musza mieć szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy, spełniania siebie, bez ogromnego ryzyka wychowywania dzieci i znajdowania szczęścia. Poprawa sytuacji materialnej i zmniejszenie bezrobocia, będą czynnikami, które w pośredni sposób pozwolą poprawić polską demografię. Dzięki prężnie działającej gospodarce, zwiększeniu świadczeń socjalnych obywatele będą zadowoleni z sytuacji panującej w Polsce i nie będą emigrować w celu zaspokojenia potrzeb swojej rodziny.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan/Pani za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
Unia Europejska powinna dążyć do pełnej legalizacji małżeństw homoseksualnych we wszystkich państwach członkowskich. Wypełniając tym samym jedno z podstawowych praw mówiących o równości każdego człowieka. Karta Praw Podstawowych w całości powinna obowiązywać w Polsce. W przypadku aborcji powinniśmy ustanowić jednolite prawo gwarantujące kobietom możliwość usunięcia ciąży z przyczyn społecznych do 12-ego tygodnia. To zlikwiduje podziemie aborcyjne i wyjazd polskich kobiet na ten zabieg do innych krajów.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA