fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Wniosek o wyłączenie sędziego nie może uogólniać

Europejskie stowarzyszenie MEDEL pisze do ministra sprawiedliwości RP ws. sytuacji w polskich sądach
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Jan Bończa-Szabłowski
Ogólnikowe tylko twierdzenie, że sędzia orzekający w sprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, orzekał już wcześniej w pierwszej instancji, nie wskazuje jeszcze na brak bezstronności sędziego.
Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie skargi na decyzję Urzędu Patentowego, dotyczącej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Mężczyzna działając na podstawie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi złożył do NSA wniosek o wyłączenie sędzi Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie delegowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, od rozpoznania sprawy ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA z dnia 5 kwietnia 2012 roku.
W uzasadnieniu wskazał, że objęty skargą kasacyjną wyrok został wydany przez skład sędziowski, w którym orzekała również wspomniana sędzia. Jego zdaniem okoliczność ta stanowi obiektywną przyczynę, która mogłaby wywołać uzasadnią wątpliwość, co do jej bezstronności w sprawie.
NSA oddalił wniosek 13 grudnia 2013 roku. Podniósł, że niezależnie od przyczyn wymienionych w przepisach p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego własne żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.
Zdaniem sądu mężczyzna, we wniosku o wyłączenie sędzi, nie wskazał żadnych przesłanek uzasadniających jego żądanie, natomiast jego ogólnikowe subiektywne twierdzenie, że sędzia już orzekała wcześniej w tej sprawie nie wskazuje na brak jej bezstronności.
NSA dodał, że okoliczność mogąca wywołać uzasadnianą wątpliwość, co do bezstronności sędziego w konkretnej sprawie musi być realna, a nie potencjalna. Natomiast instytucja wyłączenia sędziego ma zapewnić obiektywizm sądu i nie może być traktowana, jako możliwość eliminowania w postępowaniu sędziów, których uznaje się za nieodpowiadających subiektywnemu pojmowaniu swoich interesów (II GSK 1491/12).
Orzeczenie jest prawomocne.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA