fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Porozumienie Prokuratury Generalnej i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Wczoraj Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisał z Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciejem Laskiem porozumienie regulujące zasady współpracy pomiędzy Komisją oraz organami prowadzącymi postępowanie karne, działającymi w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego.
Porozumienie stanowi realizację wykonania rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.
Dokument ten jest efektem prac zespołu powołanego 9 stycznia 2013 r. przez Prokuratora Generalnego, w którego skład wchodzą prokuratorzy Departamentów do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Postępowania Przygotowawczego, Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury oraz Biura Prokuratora Generalnego.
W pracach zespołu uczestniczą również zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz osoby reprezentujące właściwe państwowe komisje badania wypadków.
W toku prac przyjęto koncepcję opracowania odrębnych porozumień Prokuratora Generalnego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, z Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej.
Porozumienie z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych jest pierwszym z podpisanych porozumień. Wymóg jego zawarcia wskazany został w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz. Urz. UE L 295/35), który nakłada na państwa członkowskie obowiązek  zapewnienia współpracy między organami badającymi zdarzenia lotnicze a organami prowadzącymi postępowania karne.
Porozumienie reguluje kwestie przekazywania informacji o zaistniałych zdarzeniach lotniczych, dostępu do miejsca zdarzenia lotniczego, zabezpieczenia i dostępu do materiału dowodowego, wymiany materiałów, raportów i informacji, rozwiązywania konfliktów oraz szkoleń i wymiany doświadczeń.
Przedmiotowe porozumienie przewiduje również dokonywanie przez strony, co najmniej raz na dwa lata, oceny jego funkcjonowania oraz wymiany opinii na temat współpracy.
Źródło: Prokuratura Generalna
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA