fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej

Zabezpieczanie roszczeń. Wniosek o ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej trzeba złożyć na formularzu w tych sądach, które prowadzą księgi zinformatyzowane
Do powstania hipoteki potrzebne są dwie czynności.
Po pierwsze, strony muszą zawrzeć umowę w tej sprawie. Po drugie, sąd musi wpisać hipotekę do księgi wieczystej. Czyni to na wniosek. Dla stron wspomnianej umowy jest to o tyle proste, że na ogół całą pracę wykonuje za nich notariusz. Otóż rejent, sporządzając akt notarialny obejmujący ustanowienie hipoteki, musi zamieścić w nim wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zawierający wszystkie dane wymagane przez kodeks postępowania cywilnego. Potem powinien przesłać sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w terminie trzech dni od sporządzenia aktu (art. 92 § 4 prawa o notariacie). [b]Notariusz – zanim sporządzi akt – pobierze od nas 200 zł należnej opłaty sądowej i podatek od czynności cywilnoprawnych[/b] (zob. ramka).
Notariusz nie zawsze nas jednak wyręczy. Czasem wniosek o wpis hipoteki będziemy musieli złożyć sami. Ma to znaczenie przede wszystkim dla tych, którzy zaciągają kredyt w banku. –[b] Hipoteki na rzecz banków można ustanawiać bez sporządzania aktu notarialnego. Podstawą są wówczas dokumenty bankowe i pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku.[/b] Wniosek o ustanowienie hipoteki składa w sądzie wieczystoksięgowym sam dłużnik – mówi notariusz Andrzej Urbanik, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej. Składając wniosek samodzielnie, opłatę sądową możemy uiścić na trzy sposoby. Po pierwsze, przelać ją na rachunek bankowy sądu (dowód przelewu należy dołączyć do wniosku). Po drugie, wpłacić w kasie sądu. Również w tym wypadku dokument wpłaty powinien się stać załącznikiem do wniosku. Po trzecie wreszcie, nakleić na wniosek znaczki sądowe o odpowiednich nominałach. Znaczki te są do kupienia w sądach. [b]Przed sporządzeniem wniosku sprawdźmy, do którego sądu będziemy go kierować. Tam bowiem, gdzie księgi prowadzone są już w formie elektronicznej, obowiązuje urzędowy formularz KW-WPIS.[/b] Można go dostać w sądzie albo wydrukować sobie z Internetu (choćby ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – [link=http://www.ms.gov.pl]www.ms.gov.pl[/link]). W innych sądach wniosek taki wolno złożyć nawet na zwykłej kartce papieru. Które sądy prowadzą księgi w komputerze – dowiemy się z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170673]rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1575 ze zm.)[/link]. Ci, którzy nie mają ochoty przebijać się przez paragrafy, mogą liczyć na pewne ułatwienie. Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych, w których wprowadzono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, można znaleźć na wspomnianych stronach ministerstwa. Kogo nie stać na uiszczenie opłaty sądowej, może się domagać zwolnienia. Wniosek o zwolnienie od kosztów wolno jednak złożyć jedynie przed wystąpieniem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 106 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179014]ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych[/link]). Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie trzech miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem utraty zwolnienia (art. 106 ust. 3 ustawy o kosztach). [ramka][b]Bez podatku się nie obejdzie[/b] [b]Ustanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.[/b] Stawki podatku różnią się w zależności od tego, o jakie zobowiązanie chodzi. Od hipoteki zabezpieczającej wierzytelność istniejącą fiskus wymaga 0,1 proc. zabezpieczanej kwoty, a wierzytelność o wysokości nieustalonej – 19 zł. [b]Co w sytuacji, gdy wierzytelność wyrażona jest w walucie obcej? [/b]– Mamy wówczas do czynienia z wierzytelnością o wysokości nieustalonej. Nie wiadomo bowiem, według jakiego kursu należałoby przeliczyć ją na złote na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa przewiduje w takiej sytuacji podatek w wysokości 19 zł – mówi Mariusz Unisk, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.[/ramka] masz pytanie, wyślij e-mail do autora: [mail=p.wrzesniewski@rp.pl]p.wrzesniewski@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA