fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gminy powinny decydować o procedurze przyznawania świadczeń socjalnych

Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej są przeregulowane - uważa ZMP
www.sxc.hu
Ustawodawca, nowelizując ustawę o pomocy społecznej, powinien umożliwić samorządom ustalanie sposobów realizowania poszczególnych zadań własnych w zależności od specyficznych uwarunkowań, występujących na terenie danej gminy, czy powiatu.
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie rządowego projektu założeń do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Słuszne idee

- Przewidziana w założeniach idea rozdzielania dystrybucji świadczeń i usług socjalnych od pracy socjalnej jest słuszna, podobnie jak skoncentrowanie się na wspieraniu rodzin i osób w dążeniu do usamodzielnienia się oraz aktywizowaniu osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - mówi Ryszard Grobelny, prezes ZMP. - Konieczne jest też maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych - dodaje.
Zarząd ZMP postuluje ponadto, aby ustawodawca, nowelizując ustawę, umożliwił samorządom ustalanie sposobów realizowania poszczególnych zadań własnych w zależności od specyficznych uwarunkowań, występujących na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. - Przede wszystkim należy ograniczyć dzisiejszą nadregulację prawną, w tym zwłaszcza liczbę rozporządzeń wykonawczych - wyjaśnia prezes Grobelny.

Nowelizacja to za mało

Jednocześnie, w ocenie Związku Miast Polskich sama nowelizacja obowiązującej ustawy o pomocy społecznej to za mało, aby przedstawione w założeniach idee skutecznie wcielić w życie. Dlatego, jak czytamy w stanowisku Zarządu ZMP niezbędne jest przygotowanie nowej ustawy, która ureguluje z jednej strony zasady udzielania na ustalonym poziomie świadczeń socjalnych w zakresie niezbędnym do zapewnienia osobom i rodzinom możliwości utrzymania się na akceptowalnym poziomie. Z drugiej zaś zawierać będzie systemy motywacyjne, jak zaproponowano w projekcie założeń.
- Pozytywnym kierunkiem opisanych w Założeniach zmian jest uzależnienie uprawnień do uzyskania wsparcia lub ulgi w odpłatności za świadczenia nie tylko od bieżących dochodów, ale również zasobów posiadanych przez klienta i jego rodzinę - podkreśla Ryszard Grobelny.
Związek zastrzega też, że ze względu na znaczny stopień ogólności dokumentu nie jest w stanie ocenić szczegółowych skutków proponowanych zapisów i dlatego oczekuje, że projekt  zmian w ustawie o pomocy społecznej, bądź projekt nowej ustawy, zostanie poddany szerokim konsultacjom, w tym przede wszystkim w środowiskach odpowiedzialnych za wdrożenie oraz - w znacznym stopniu - sfinansowanie nowych rozwiązań.

Koszty wątpliwe

- Ze względu na znaczny stopień ogólności przedstawionego dokumentu ZMP nie może się odnieść do wskazanych w projekcie założeń kosztów reformy - mówi Ryszard Grobelny. - Również dlatego, że nie znamy metodologii ich oszacowania. Wyrażając wątpliwości co do wiarygodności tych ustaleń wnosimy o przedstawienie sposobu ich ustalania - dodaje prezes ZMP.
Dodatkowo, z uwagi na szczególny status oraz zadania pracowników socjalnych, ZMP proponuje zwiększenie elastyczności przepisów ograniczających swobodę kształtowania ich wy-nagrodzeń przez właściwe organy gmin i powiatów.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA