fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Braku posług duszpasterskich w niektórych szpitalach

Namaszczenie przez katolickiego kapelana nieprzytomnego, będącego w śpiączce farmakologicznej pacjenta bez jego zgody i bez weryfikacji jego wyznania, narusza jego dobro osobiste - uznał niedawno Sąd Najwyższy
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają sygnały o braku posług duszpasterskich w niektórych zakładach służby zdrowia.
W wystąpieniu do ministra zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi, iż zatrudnianie kapelanów szpitalnych i organizowanie posług religijnych w zakładach opieki zdrowotnej jest regulowane w wielu aktach normatywnych regulujących stosunki państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi. Chodzi tutaj m.in. o podpisany w 1993 r. konkordat ze Stolicą Apostolską.
Konkordat przewiduje, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej i społecznej". Osoby przebywające w takich zakładach mają mieć zapewnioną możliwość uczestniczenia we mszy św. w niedziele i święta oraz katechizacji i rekolekcjach, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwraca także uwagę na Konstytucję, która zapewnia każdemu wolność sumienia i religii, z której wynika prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje.
Zapisy na ten temat zawiera także ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, iż „pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumienia przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej".
Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej przewiduje wynagrodzenie dla kapelana szpitalnego, co zdaniem RPO, jednoznacznie świadczy, iż intencją autorów tego aktu prawnego jest przyznanie wskazanym jednostkom prawa do ich zatrudniania i wynagradzania.
Prof. Lipowicz zwraca ponadto uwagę, iż istnieje wątpliwość czy hospicja mają prawo do zatrudniania kapelanów, mogących świadczyć posługi religijne dla chory, którzy z racji przebywania w hospicjum znajdują się bardzo często w ciężkim stanie zdrowia. – Dla osób tych opieka duchownego i posługa religijna może mieć istotne znaczenia, także w wymiarze zdrowotnym – zauważa RPO. – Wydaje się więc niezbędne jednoznaczne objęcie hospicjów przepisami dopuszczającymi zatrudnienie kapelana szpitala – postuluje.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA