Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów, w 2010 r. do części pisemnej państwowego egzaminu na doradcę podatkowego zakwalifikowano 1134 kandydatów. Przyszło natomiast 986 osób. Nietrudno wyliczyć, że w wyznaczonym terminie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego nie stawiło się 148 osób.

Chętni, którzy nie zgłosili się na egzamin, powinni pamiętać o konsekwencjach, jakie spowoduje ich niestawiennictwo. Przede wszystkim o tym, że nie ma możliwości zrezygnowania z części pisemnej egzaminu bez usprawiedliwienia.

Kwestię tę szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (DzU nr 212, poz. 1390).

Zgodnie z jego § 19 ust. 1 nieprzystąpienie do części pisemnej egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku. Nie dotyczy to jednak ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych.

W takich przypadkach możliwa jest zmiana terminu części pisemnej egzaminu na wniosek kandydata. Musi on zostać złożony wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do egzaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyznaczonego  terminu egzaminu.

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Aplikacje / egzaminy zawodowe

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Inne zawody

»

Doradcy podatkowi