Wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy przygotować się do egzaminu zawodowego adwokata i radcy prawnego. Dziś ostatnia powtórka z prawa cywilnego.

Kazus cywilny. Separacja

WPROWADZENIE:

Janina Mróz, pozostająca z mężem w separacji faktycznej, postanowiła uregulować tę sytuację prawnie. W tym celu wystąpiła ze stosownym pozwem. W toku sprawy pojawiła się kwestia dopuszczalności orzeczenia separacji bez orzekania o winie.

Tarnów, 12.11.2018 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie

I Wydział Cywilny

Powódka:

Janina Mróz

zam. ul. Lipowa 12

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

33-100 Tarnów

PESEL 66010112456

Pozwany:

Kazimierz Mróz

zam. ul. Wąska 1

33-100 Tarnów

PESEL 64020212345

Pozew o separację

W imieniu własnym wnoszę o:

1) orzeczenie separacji małżeństwa stron zawartego w Tarnowie w dniu 13.01.2015 r. bez rozstrzygania o winie,

2) zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński 13.01.2015 r. w Tarnowie.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron.

Strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i nie zawierały umów majątkowych małżeńskich. Wcześniej nie zawierały także żadnych innych małżeństw.

Początkowo relacje w małżeństwie układały się poprawnie, lecz z czasem zaczęły się pogarszać z uwagi na różnice charakterów. Ostatecznie po kłótni w dniu 14.02.2016 r. pozwany spakował swoje rzeczy i wyprowadził się z domu. Wedle wiedzy powódki obecnie pozwany mieszka w swoim domu rodzinnym w Tarnowie przy ul. Wąskiej 1.

Obecnie między stronami nie istnieją już żadne z więzi charakterystycznych dla małżeństwa, jednakże powódka kocha pozwanego i ma nadzieję, że kiedyś znowu będą tworzyć rodzinę. W związku z tym wnosi o separację, a nie rozwód, i nie domaga się ustalania winy. Poza tym ze względów religijnych nie chce rozwodu.

Powódka wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, gdyż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla swojego koniecznego utrzymania. Obecnie utrzymuje się jedynie z renty wynoszącej 1100 zł brutto, którą w całości przeznacza na bieżące potrzeby. Szczegółowo swój stan majątkowy i rodzinny przedstawiła w załączonym oświadczeniu.

Powódka oświadcza, że w przeszłości podejmowała próby polubownego rozwiązania sporu z pozwanym, jednak za każdym razem kończyły się one niepowodzeniem.

Janina Mróz

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa,

– odpis pozwu,

– oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

- Uwaga!

Należy przyjąć, że powódka przedłożyła oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na urzędowym formularzu. Oświadczenie to było kompletne, rzetelnie wypełnione oraz podpisane.

Sygn. akt I C 1000/18

POSTANOWIENIE

20.11.2018 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jan Sprawiedliwy

po rozpoznaniu w dniu 20.11.2018 r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Janiny Mróz

przeciwko Kazimierzowi Mrozowi o separację w przedmiocie wniosku powódki o zwolnienie od kosztów sądowych

postanawia:

zwolnić powódkę Janinę Mróz od kosztów sądowych w całości.

Zarządzenie:

1. proszę odnotować postanowienie,

2. odpis postanowienia doręczyć powódce,

3. odpis postanowienia doręczyć pozwanemu wraz z odpisem pozwu i wezwać go do złożenia odpowiedzi na pozew (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach), w której ustosunkuje się do żądań pozwu oraz powoła twierdzenia i wnioski na poparcie swojego stanowiska – w terminie 2 tygodni pod rygorem zwrotu odpowiedzi na pozew oraz pominięcia twierdzeń i wniosków później zgłoszonych.

4. kal. 2 tyg.

Tarnów, 20.11.2018 r.

SSO Jan SprawiedliwyZ czego najlepiej się uczyć

- Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości, Tom 1–3, 2020

- System Oznaczeń Kodeksowych, czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe, 2021

- Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, S. Jaworski, 8. wyd. 2020

- Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach, M. Derlacz, 2021

- Postępowanie cywilne w kazusach i testach, dr hab. I. Gil, 2021