[b]2 lutego 2010 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienia między Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. [/b]

Podstawę prawną tego porozumienia stanowi art. 32 ust. 3a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9F5DBDE35391E0499B6014E6FE776E1C?id=339781]ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65[/link]).

Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych (12 godzin) i praktycznych (łącznie 120 godzin). Podczas szkolenia aplikanci zostaną zapoznani z zakresem działania poszczególnych wydziałów sądów powszechnych oraz jednostek organizacyjnych prokuratury.

Seminaryjne zajęcia teoretyczne prowadzone będą w miejscach organizowania zajęć aplikantów przez rady okręgowych izb radców prawnych,a zajęcia praktyczne - w jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i prokuratury wskazanych odpowiednio przez prezesów sądów okręgowych i prokuratorów okręgowych.

Prowadzącymi zajęcia będą sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy oraz urzędnicy sądów powszechnych i prokuratury.

Minister Sprawiedliwości po zaakceptowaniu porozumienia przekazuje je do realizacji prezesom sądów okręgowych i prokuratorom okręgowym.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi także rozmowy z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej, w celu zawarcia porozumienia określającego zasady odbywania analogicznego szkolenia przez aplikantów adwokackich. Minister Jacek Czaja wyraził przekonanie, że także to porozumienie zostanie wkrótce zawarte, co umożliwi aplikantom adwokackim pełną realizację programu aplikacji.