[b]Ustawy[/b] (poz. 669–675), dwie z 9 kwietnia,

trzy z 29 kwietnia oraz z 6 i 7 maja:

1) pięć o zmianie ustawy:

- Kodeks postępowania karnego; wejdzie w życie 1 lipca,

- o funduszach inwestycyjnych; 17 lipca,

- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; 17 lipca,

- o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy

– Kodeks wykroczeń; 17 września,

- Prawo celne oraz niektórych innych ustaw; 1 lipca,

2) dwie nowe:

- o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń

pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 1 lipca,

- o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 17 lipca, a niektóre przepisy 17 grudnia.

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 676)

z 28 kwietnia w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystyki publicznej na rok 2010; 1 lipca,

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 677 – 678):

- finansów z 27 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań; 1 lipca,

- infrastruktury z 11 czerwca w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż trzy miesiące; 1 lipca.

[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=357640]Dz.U. nr 106[/link][/b]