- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DzU z 2010 r., nr 167, poz. 1131

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DzU z 2010 r., nr 217, poz. 1427)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (DzU z 2011 r., nr 195, poz. 1153)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (DzU z 2011 r., nr 220, poz. 1306)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (DzU z 2011 r., nr 224, poz. 1348)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (DzU z 2011 r., nr 243, poz. 1450)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (DzU z 2011 r., nr 243, poz. 1452)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (DzU z 12 stycznia 2012 r., poz. 34)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (DzU z 20 stycznia 2012 r., poz. 74)

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (DzU z 20 stycznia 2012 r., poz. 75)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (DzU z 28 marca 2012 r., poz. 347)

- ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem art. 10 który obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.(DzU z 1 grudnia 2014 r., poz. 1682)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (DzU z 3 grudnia 2014 r., poz. 1709)

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (DzU z 8 grudnia 2014 r., poz. 1741)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi – z wyjątkiem § 9 który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. (DzU z 30 grudnia 2014 r., poz. 1942)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (DzU z 2 lutego 2015 r., poz. 171)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (DzU z 2015 r., poz. 180)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DzU z 9 lutego 2015 r., poz. 194)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (DzU z 11 lutego 2015 r., poz. 204)

- rozporządzenie ministra spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (DzU z 16 lutego 2015 r., poz. 212)


- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (DzU z 18 lutego 2015 r., poz. 225)rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (DzU z 19 lutego 2015 r., poz. 231)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (DzU z 19 lutego 2015 r., poz. 232)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 20 lutego 2015 r., poz. 239)

- ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (DzU z 25 lutego 2015 r., poz. 262)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 20 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 25 lutego 2015 r., poz. 263)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (DzU z 25 lutego 2015 r., poz. 264)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (DzU z 25 lutego 2015 r., poz. 265)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (DzU z 2 grudnia 2014 r., poz. 1693)