Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu (poz. 427)

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" (poz. 424)