Na mocy znowelizowanej ustawy ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, od 1 października 2011 roku, wszystkie akty prawne są kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim wyłącznie w postaci cyfrowej, opatrzonej odpowiednim podpisem elektronicznym. Oznacza to odejście od korespondencji w tradycyjnej formie papierowej aktów - informuje na swoich stronach internetowych Rządowe Centrum Legislacji.

Akty prawne są przesyłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RCL prowadzonej na platformie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) ze względu na konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Pozwala to uprościć i przyspieszyć przesyłanie aktów prawnych, ułatwiając wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów także w ministerstwach i innych urzędach, kierujących te akty do ogłoszenia.

W kwestii wymagań technicznych dotyczących dokumentów przekazywanych elektronicznie do 31 grudnia 2011 roku obowiązują zachowane przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Od początku przyszłego roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa (Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich) będzie strona Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl .

Podstawa prawna:

- ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw,

- ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.