Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (poz 1686)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (poz 1685)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (poz 1684)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (poz 1683)

Rozporządzenie Rady Ministrów

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (poz 1682)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (poz 1681)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (poz 1680)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (poz 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (poz 1678)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (poz 1677)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (poz 1676)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (poz 1675)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (poz 1674)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy (poz 1673)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (poz 1672)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (poz 1671)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (poz 1670)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (poz 1669)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (poz 1668)

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (poz 1667)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (poz 1666)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (poz 1665)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich (poz 1664)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (poz 1663)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (poz 1662)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (poz 1661)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (poz 1660)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (poz 1659)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura (poz 1658)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (poz 1657)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (poz 1656)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (poz 1655)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (poz 1654)

Ustawa

z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013" (poz 1653)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (poz 1652)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (poz 1651)

Ustawa

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (poz 1650)