fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Czy można połączyć muzeum z inną instytucją kultury

AdobeStock
Połączenie jest dopuszczalne, jeżeli nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań muzeum. Warunkiem dokonania połączenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej.

Gmina chce połączyć utworzone przez nią muzeum z gminnym domem kultury. Czy musi podać informację o takim zamiarze do publicznej wiadomości?

Tak.

Zgodnie z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej u.d.k.) do form organizacyjnych działalności kulturalnej należą m.in. muzea i domy kultury. Jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina) organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 u.d.k.). Organizator (w przypadku gminy – rada gminy) wydaje akt (uchwałę) o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa m.in. jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę.

Można utworzyć instytucję prowadzącą działalność kulturalną w więcej niż jednej formie organizacyjnej (art. 11 ust. 1 u.d.k.). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (por. art. 14 u.d.k.). Przewidziano także, że organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. Na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu trzeba podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji (por. art. 18 u.d.k.). Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Połączenie następuje w drodze aktu wydanego przez organizatora, przy czym w takim akcie należy zawrzeć: nazwy łączonych instytucji, nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji powstałej w wyniku połączenia, określenie terminu połączenia oraz ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia. Z dniem wpisu nowej instytucji do rejestru wykreśla się z niego instytucje, które uległy połączeniu (por. art. 19 u.d.k.).

W art. 5a ustawy o muzeach (dalej u.m.) przyjęto, że muzeum może być łączone z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Takie połączenie może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 4 u.m. w sprawach nieuregulowanych tą ustawą mają zastosowanie przepisy u.d.k. Konieczne jest więc podanie informacji o zamiarze połączenia do publicznej wiadomości. W wyjaśnieniach resortu kultury (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/prawo-w-kulturze/ustawa-o-muzeach.php) zwrócono uwagę, że rada gminy powinna podjąć uchwałę wskazująca zakres planowanego połączenia i określającą jego przyczyny. Podając przyczyny połączenia trzeba zawrzeć w nich m.in. ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań muzeum.

Po wydaniu aktu o zamiarze połączenia i upublicznieniu informacji o tym zamiarze, konieczne jest uzyskanie pozytywnego zaopiniowania połączenia przez Radę do Spraw Muzeów. Dopiero po uzyskaniu tej pozytywnej opinii rada gminy może podjąć uchwałę o połączeniu. Należy przy tym pamiętać, że muzeum mające osobowość prawną działa na podstawie statutu nadanego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Muzeum nieposiadające osobowości prawnej, w tym funkcjonujące w ramach struktury jednostki organizacyjnej, działa na podstawie regulaminu, do którego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące statutu (w tym te dotyczące uzgodnienia z ministrem). Akt o połączeniu jest podstawą do odpowiednich wpisów w rejestrze instytucji kultury.

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna:art. 2, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13–14, art. 18–19 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1983 ze zm.)

art. 4, art. 5a, art. 6 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 917)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA