fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Kto płaci za auto zastępcze - ubezpieczyciel sprawcy czy poszkodowanego?

Adobe Stock
Mój ubezpieczyciel pokrył koszty najmu auta zastępczego w ramach ubezpieczenia assistance, ponieważ samochód (moja własność) został uszkodzony. Sprawca szkody został zaś ukarany mandatem, całkowicie przyjmując na siebie odpowiedzialność za kolizję. Czy mój ubezpieczyciel może domagać się zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela sprawcy szkody – pyta pan Jerzy.

W braku odmiennych ustaleń, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli jednak zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do reszty pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

Czytaj też:

„... za uznaniem, że ubezpieczycielowi z umowy ubezpieczenia assistance przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody co do kosztów zorganizowania poszkodowanemu ... pojazdu zastępczego przemawia przede wszystkim konstrukcja i założenia leżące u podstaw ubezpieczenia assistance, które ma chronić ubezpieczonego, a nie zmniejszać zakres odpowiedzialności za szkodę jej sprawcy (i należnego z tego tytułu odszkodowania). Ponadto, niewątpliwie pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem ubezpieczonemu pojazdu zastępczego jest postacią zapłaty odszkodowania, a skoro ubezpieczyciel z umowy assistance je płaci w stosunku do poszkodowanego w naturze, to w myśl art. 828 § 1 k.c. może wystąpić z roszczeniem regresowym. Wreszcie, z perspektywy przysługiwania ubezpieczycielowi z umowy ubezpieczenia assistance roszczenia regresowego wobec sprawcy szkody (jego ubezpieczyciela) na podstawie art. 828 § 1 k.c. irrelewantne jest, w jaki sposób naprawi on szkodę doznaną przez ubezpieczonego, a mianowicie, czy samodzielnie dostarczy mu pojazd zastępczy, czy zapłaci pieniądze służące na pokrycie kosztów wynikających z samodzielnego wypożyczenia takiego samochodu przez ubezpieczonego, czy też zawrze porozumienie z osobą trzecią, która w jego zastępstwie (na jego rachunek) udostępni taki samochód ubezpieczonemu. Jest to kwestia wzajemnych relacji między ubezpieczonym a ubezpieczycielem z umowy ubezpieczenia assistance, a także wewnętrzna sprawa ubezpieczyciela assistance, jak organizuje sobie sposób spełniania ciążących na nim świadczeń z zawieranych umów ubezpieczenia assistance. Pozostaje to zupełnie bez znaczenia w relacji ze sprawcą szkody, której powstanie doprowadziło do aktualizacji żądania ubezpieczonego o udostępnienie mu pojazdu zastępczego" (uchwała SN z 30 listopada 2016 r., III CZP 74/16).

Odpowiadając zatem na pytanie: ubezpieczyciel czytelnika ma prawo żądać zwrotu kosztów najmu auta zastępczego od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA