fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Zwolnienie radnego przez jego pracodawcę nie zawsze wymaga zgody rady

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Na wypowiedzenie radnemu umowy o pracę w ramach grupowego zwolnienia nie jest potrzebna zgoda rady gminy. Taką zgodę trzeba jednak uzyskać w razie zwalniania mniejszej liczby pracowników niż przy zwolnieniu grupowym.

- Pracodawca radnego gminy chce wypowiedzieć radnemu umowę o pracę z powodu reorganizacji działu. Będzie to tzw. zwolnienie indywidualne, przewidziane w przepisach o  zwolnieniach grupowych. Czy na takie wypowiedzenie potrzebna jest zgoda rady gminy?

Tak.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której ten radny jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego.

W orzecznictwie zwraca się uwagę, że ta regulacja służy jedynie zagwarantowaniu możliwości sprawowania mandatu przez radnego. Jej celem nie jest natomiast udzielenie radnemu bezwarunkowej ochrony w sferze uprawnień regulowanych przepisami prawa pracy (por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2019 r., sygn. II OSK 449/17, LEX nr 2614321). Wymóg uzyskania zgody rady nie ma zastosowania np. w przypadku, gdy to radny wypowiedział umowę o pracę, umowa o pracę ma zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron bądź gdy umowa o pracę na czas określony ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który była zawarta. Radny nie jest także chroniony w przypadku wypowiedzenia mu umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego.

W myśl art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej ustawa o zwolnieniach grupowych) zwolnienie grupowe ma miejsce w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę – zatrudniającego co najmniej 20 pracowników – stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

- 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników albo

- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Wskazane wyżej liczby, odnoszące się do pracowników, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. W art. 5 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych przyjęto zasadę, że przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Takim odrębnym przepisem jest m.in. art. 25 ust. 2 u.s.g. W ramach grupowego zwolnienia pracodawca może więc wypowiedzieć radnemu umowę o pracę, bez konieczności uzyskania zgody rady.

Wymóg uzyskania zgody rady istnieje natomiast w razie wypowiedzenia umowy o pracę w trybie tzw. zwolnienia indywidualnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych. Takie zwolnienie ma miejsce wówczas, gdy konieczne jest rozwiązanie przez pracodawcę – zatrudniającego co najmniej 20 pracowników – stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż wymagana do zwolnienia grupowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych regulacji ułatwiających rozstanie się z pracownikiem w trybie zwolnienia indywidualnego nie stosuje się do pracowników będących posłami, senatorami lub radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. Jeżeli więc pracodawca chce wypowiedzieć umowę o pracę radnemu np. z powodu reorganizacji działu, bez przeprowadzania zwolnienia grupowego, musi uzyskać zgodę rady gminy (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., sygn. II PK 111/10, LEX nr 1112993).

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna: art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 506)

art. 1, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1969 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA