Praca, emerytury, renty

Rodzina 500 plus w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Fotolia.com
Od 1 stycznia 2018 r. to wojewoda, a nie marszałek województwa będzie rozpatrywał wnioski związane z przyznaniem świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+), gdy dziecko lub rodzic są poza krajem.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeśli zatem osoba składająca wniosek o świadczenie lub członek rodziny wskazanej we wniosku przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnicy muszą sprawdzić, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami odpowiedniemu organowi w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Podobnie, jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym organ administracji w Polsce. Ten  zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Do końca 2017 roku organem, który rozpatruje wnioski jest Marszałek Województwa. Od 1 stycznia - Wojewoda.

Zmiana w organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+ została wprowadzona ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428). Ma to zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują już wszystkie sprawy w tym zakresie urzędom wojewódzkim, co może utrudnić kontakt z ROPS.

W sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. zainteresowane osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim.

Ministerstwo informuje również, że nie rozpatruje spraw indywidualnych,  odwołań ani zażaleń na decyzje lub postanowienia w sprawach świadczeń rodzinnych.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL