fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jak nie stracić renty rodzinnej po maturze

Fotolia
Osoby, które zdały maturę i planują dalszą naukę w szkole policealnej lub na wyższej uczelni, powinny zadbać o formalności, jeżeli chcą nadal dostawać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu.

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną, często nie wiedzą lub zapominają o tym, że muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie, że kontynuują naukę lub że ją przerywają.

Nie zwlekać z wizytą w ZUS

Renta rodzinna jest wypłacana w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 3-letniego, 2-letniego itp. Wtedy ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak, czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć w ZUS  wniosek o jej kontynuowanie wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

- Warto tego dopilnować i przynieść do ZUS zaświadczenie ze szkoły oraz złożyć wniosek odpowiednio wcześnie. Jeśli tak będzie, to uczeń dostanie kolejną wypłatę już we wrześniu, a student w październiku. Jeśli jednak złożą wniosek z opóźnieniem, to ryzykują utratę wypłaty renty - przestrzega Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Student, który dokumenty dostarczy dopiero pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Jeżeli jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci.

- Uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, musi dostarczyć do ZUS najpóźniej do końca września zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, jeśli chce  uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień. Dokument zaświadczający, że jest studentem danej uczelni, musi potem donieść na początku października – informuje Iwona Kowalska.

Jeśli natomiast ktoś był uprawniony do renty i przerwał naukę lub ją zakończył, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który w takim przypadku wstrzyma wypłatę świadczenia. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością oddania nienależnie otrzymanej renty wraz z odsetkami.

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego, jeśli był on emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Rentę rodzinną mogą dostać m.in.: dzieci ubezpieczonego zmarłego, dzieci jego małżonka lub te przysposobione. Prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba, że była ona skutkiem wypadku. Rentę dostaną jednak tylko wówczas, jeśli nie otrzymują jej po rodzicach albo ci ostatni nie są w stanie ich utrzymać. Prawo to będą miały także wtedy, gdy zmarły lub jego małżonek zostali ustanowieni ich opiekunami prawnymi.

Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzieciom zmarłego, do momentu skończenia przez nie 16 lat. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, będzie dostawało rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do końca roku akademickiego. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia.

Aktualna wysokość najniższej renty rodzinnej to 1000 zł. Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, dostanie ono jeszcze dodatek dla sierot zupełnych w wysokości – 393,93 zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA