fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Dorota Chrabota: Sieć transportowa potrzebna także podczas pandemii koronawirusa

AFP
Transeuropejska sieć transportowa musi być drożna i zapewniać płynność transportu towarowego także w czasie epidemii koronawirusa.

Wszystkie granice wewnętrzne UE powinny pozostać otwarte dla towarów. Należy zagwarantować funkcjonowanie łańcuchów dostaw produktów podstawowych. Komisja Europejska 24 marca 2020 r. wydała komunikat w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych (2020/C 96 I/01)

Kolejki na granicach

Transeuropejska sieć transportowa, która składa się z najważniejszych arterii obejmujących drogi, linie kolejowe i śródlądowe drogi wodne oraz integruje porty, porty lotnicze i terminale multimodalne, odgrywa istotną rolę w zapewnianiu przepływu towarów.

Epidemia Covid-19 wywiera destrukcyjny wpływ na europejski transport i mobilność w Europie. Wprowadzanie zakazów wjazdu na wewnętrznych granicach lądowych lub ograniczeń utrudniających kierowcom zawodowym wjazd do niektórych państw członkowskich poważnie zakłóciło łańcuchy dostaw wykorzystujące transport lądowy, w szczególności transport drogowy, który odpowiada za 75 proc. transportu towarowego.

Komisja Europejska podaje, że w ostatnich dniach czas oczekiwania na niektórych wewnętrznych granicach UE przekraczał w niektóre dni 24 godziny, nawet dla dostaw środków medycznych. Priorytetem jest zapewnienie stałych przepływów w sieci TEN-T oraz czasowa zmiana stosowania przepisów dotyczących pracowników transportu. W komunikacie KE zaleca następujące rozwiązania.

Trzeba zawiesić wszelkie ograniczenia

Przejścia graniczne na trasie uprzywilejowanych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów wykonujących przewozy towarowe, w tym wszystkich pojazdów ciężkich i lekkich oraz, w stosownych przypadkach, pociągów i statków.

Państwa członkowskie powinny na całym swoim terytorium tymczasowo zawiesić wszystkie rodzaje obowiązujących ograniczeń w ruchu w transporcie towarowym (zakazy ruchu w weekendy, w nocy, zakazy dotyczące poszczególnych branż itp.).

Pojazdy przewożące jakiegokolwiek rodzaju towary powinny mieć możliwość korzystania z przejść granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy.

Na przejściach granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy procedury należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kierowcy pojazdów wykonujących przewozy towarowe nie powinni być proszeni o przedstawienie żadnego innego dokumentu niż dokument tożsamości i prawo jazdy oraz, w razie potrzeby, pismo od pracodawcy według standardowego wzoru.

Za wystarczające należy uznać złożenie dokumentów w formie elektronicznej lub ich wyświetlenie na ekranie urządzenia elektronicznego.

W celu zapewnienia płynności ruchu badanie stanu zdrowia może być prowadzone przed lub za granicą wewnętrzną, w zależności od dostępnej infrastruktury. Państwa członkowskie powinny koordynować swoje działania i przeprowadzać badanie stanu zdrowia tylko po jednej stronie granicy, aby uniknąć powielania działań i wydłużania czasu oczekiwania. Badanie stanu zdrowia powinno zasadniczo opierać się na elektronicznym pomiarze temperatury ciała, chyba że dostępne będą równie szybkie, ale bardziej skuteczne metody.

Inne kontrole dokumentów i ładunków – takie jak kontrole drogowe – powinny być ograniczone do minimum i nie powinny przekraczać normalnych poziomów, aby zapewnić swobodny przepływ towarów i uniknąć dodatkowych opóźnień.

Kontrole i badania stanu zdrowia powinny być przeprowadzane w sposób minimalizujący opóźnienia i w związku z tym nie powodować konieczności opuszczania pojazdu przez kierowców.

Szybka obsługa

Pokonanie przejść granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy, wraz ze wszelkimi inspekcjami i kontrolami, nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Jeżeli te przejścia graniczne w sieci TEN-T zostaną nasycone, należy otworzyć dodatkowe wyłącznie na potrzeby przewozu towarów. Powinny one znajdować się jak najbliżej przejść granicznych w sieci TEN-T.

Krajowe punkty kontaktowe ustanowione w następstwie telekonferencji ministrów transportu, która miała miejsce 18 marca, powinny współpracować w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania przejść granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy.

Komisja zwraca się do państw członkowskich o utworzenie korytarzy tranzytowych w celu umożliwienia prywatnym kierowcom i ich pasażerom, takim jak pracownicy służby zdrowia i pracownicy transportu, jak również wszystkim obywatelom UE (niezależnie od ich obywatelstwa), którzy wracają do kraju pochodzenia, bezpośredniego przejazdu na zasadach priorytetowych przez dane państwo członkowskie w każdym niezbędnym kierunku wzdłuż sieci TEN-T, przy poszanowaniu przez nich zasady ścisłego trzymania się wyznaczonej trasy i dokonywania ograniczonych do koniecznego minimum przerw na odpoczynek.

Uznane na szczeblu międzynarodowym poświadczenia kwalifikacji zawodowych należy traktować jako wystarczające do udowodnienia, że pracownik wykonuje pracę w branży transportu międzynarodowego. Poświadczenia takie należy tymczasowo uznawać za ważne również przez rozsądny okres po dacie ich wygaśnięcia, jeżeli przypada ona w okresie trwania epidemii Covid-19.

- Autorka jest pełnomocnikiem ds. regulacyjnych, radcą prawnym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA