fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na nowych zasadach

AdobeStock
Po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, wygasa prawo do zwrotu nieruchomości.

W razie zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze i o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (lub udziału w tej nieruchomości).

Jednak uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygaśnie:

• w razie niezłożenia wniosku o zwrot w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia (albo od dnia następującego po dniu, w którym upłynął 3-miesięczny okres podania obwieszczenia do publicznej wiadomości),

• jeśli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot.

Uwzględnienie żądania zwrotu zgłoszonego przez byłego współwłaściciela lub jego spadkobierców nie jest uzależnione od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli lub ich spadkobierców.

Jeśli 20-letni termin upłynął przed 14 maja 2019 r. albo jeśli od 14 maja 2019 r. do upływu tego 20-letniego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot można złożyć do 14 maja 2020 r. (dotyczy to także nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa lub samorząd w drodze umowy).

W przypadku gdy w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 14 maja 2019 r. - ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych bądź nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa lub samorząd w drodze umowy - żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części:

• nie zostało zgłoszone w 3-miesięcznym terminie od otrzymania zawiadomienia albo

• nie zostało uwzględnione

Do spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed 14 maja 2019 r. stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w nowym brzmieniu, z wyłączeniem przepisu wygaszającego uprawnienie do zwrotu po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Podstawa prawna: ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2019 r. poz. 801). MN

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA