Mundurowi

Dyscyplinarka pozbawia żołnierza odprawy mieszkaniowej

123RF
Żołnierz dyscyplinarnie zwolniony z czynnej służby wojskowej nie ma prawa do odprawy mieszkaniowej.

Wojskowi odchodzący ze służby mają prawo do odprawy mieszkaniowej. Otrzyma ją żołnierz służby:

- stałej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, zamieszkały w kwaterze,

- stałej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

jeśli nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej albo został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy,

- kontraktowej zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (art. 23 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 207 ze zm.; dalej: ustawa).

Uprawnienie żołnierza do odprawy mieszkaniowej powstaje w dacie zwalniania go ze służby (wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2011 r., II SA/Wa 1352/11).

W razie śmierci żołnierza:

- służby stałej, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, jeśli do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

- służby kontraktowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

- pełniącego służbę kandydacką, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą albo służbę okresową, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

- zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej,

- uprawnionego do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, zmarłego przed dniem wypłaty tej odprawy uprawnionymi do odprawy mieszkaniowej są wspólnie zamieszkali z nim w dniu jego śmierci: małżonek, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające (art. 23 ust. 3 ustawy).

Podstawą do wydania decyzji o wypłacie odprawy mieszkaniowej jest wniosek zainteresowanego, do którego ma on obowiązek dołączyć załączniki wymagane przepisami.

Wojskowy zwalniany ze służby nie zawsze jednak otrzyma to świadczenie. Prawa do odprawy pozbawi żołnierza zwolnienie z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie otrzyma go także wojskowy, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego oraz ten, który skorzystał z innych uprawnień np. w zamian za odprawę (art. 23 ust. 9 ustawy).

—dr Anna Ryl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL