fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Czy przywrócenie do służby będzie automatyczne

www.sxc.hu

Stosunek służbowy funkcjonariusza Służby Więziennej wygasł z powodu wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. Teraz to orzeczenie zostało uchylone. Czy to oznacza, że stosunek ten zostanie reaktywowany?

Nie.

W takiej sytuacji były funkcjonariusz Służby Więziennej może ubiegać się tylko o ponowne nawiązanie stosunku służbowego. Tak wynika z art. 221 ustawy o SW. Zgodnie z tym przepisem podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego stanowi bowiem uchylenie:

• ostatecznego orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do służby,

• prawomocnego wyroku skazującego i wydanie w nowym postępowaniu prawomocnego wyroku uniewinniającego,

• prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe i wydanie w nowym postępowaniu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu tych postępowań,

• prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, a także uchylenie lub stwierdzenie nieważności podstaw prawnych ostatecznej decyzji o zwolnieniu ze służby w SW.

Postępowanie to przeprowadza przełożony właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego albo zwolnienia ze służby funkcjonariusza.

Do prowadzonego postępowania stosuje się odpowiednio art. 38 i art. 39 ustawy o SW. Oznacza to, że aby do takiego nawiązania stosunku służbowego doszło, były funkcjonariusz musi spełnić wszystkie wymagania stawiane przed osobami ubiegającymi się o przyjęcie do tej służby i co do zasady przejść postępowanie kwalifikacyjne (wyjątkowo może być z niego zwolniony).

Pozytywne zakończenie postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego stanowi podstawę do wydania aktu mianowania funkcjonariusz na określone stanowisko służbowe co najmniej równorzędne w zakresie uposażenia zasadniczego ze stanowiskiem zajmowanym przez niego bezpośrednio przed odejściem ze służby.

Co istotne, ponowne nawiązanie stosunku służbowego następuje z dniem uchylenia przez właściwy organ skutków ustania stosunku służbowego. Z tym że prawo do uposażenia powstaje z dniem określonym w akcie mianowania. Jeśli okaże się, że mianowanie funkcjonariusza na stanowisko równorzędne jest niemożliwe, przełożony może mianować go na stanowisko niższe, pod warunkiem że wyrazi on na to zgodę (odmowa oznacza zwolnienie ze służby).

W przypadku natomiast negatywnego zakończenia postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego przełożony je prowadzący wydaje decyzję o umorzeniu tego postępowania, od której to decyzji funkcjonariusz może złożyć odwołanie do wyższego przełożonego. Decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego z dniem faktycznego zaprzestania pełnienia służby przez funkcjonariusza.

podstawa prawna: art. 38–39, art. 72 ust. 1, art. 218, art. 221–222 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1415 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA