fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

VAT: opodatkowanie materiałów wykorzystanych podczas egzaminu zawodowego

123RF
Zwrot środków przez okręgową komisję egzaminacyjną za materiały zużyte na cele na egzaminu zawodowego oraz za organizację punktu odbioru prac podlega VAT.

Biorąc pod uwagę, że okręgowa komisja egzaminacyjna (OKE) nie płaci gminie za usługę zorganizowania egzaminu, a jedynie za towary i  materiały zakupione i zużyte w tym celu, to między gminą a OKE dochodzi do dostawy towarów opodatkowanej VAT. Taka dostawa nie mieści się jednak w dyspozycji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Mamy tu bowiem do czynienia z umową cywilnoprawną na dostarczenie towarów. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o organizację punktu obsługi prac. Czynność taka stanowi odpłatną usługę, a odpłatność za nią również ustalana jest w reżimie cywilnoprawnym co skutkuje koniecznością jej opodatkowania tak jak zwykłej usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyroku z 10 października 2018 r., sygn. I SA/Kr 884/18.

Wniosek o interpretację

Gmina wniosła o wydanie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i  usług. We wniosku wskazała, że na jej terenie funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową, w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz placówki kształcenia praktycznego umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkoły te realizują zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej i jako placówki upoważnione do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe corocznie podpisują umowę z okręgową komisją egzaminacyjną w celu przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

OKE zobowiązuje się w umowie m.in. zwrócić szkole kwoty wydane na materiały zakupione dla potrzeb egzaminu, na podstawie faktur. Przy czym przedmiotem umowy z OKE nie jest szkolenie, a jedynie zorganizowanie egzaminu zawodowego. Czynności wykonywane na rzecz OKE obejmują ponadto organizację punktu odbioru prac (POP). Również w tym przypadku przedmiotem umowy z OKE nie jest szkolenie, tylko organizacja przez szkołę POP. OKE zobowiązuje się w umowie m.in. zwrócić szkole kwoty wydatkowane przez nią na przygotowanie i udostępnienie sal oraz pomieszczeń magazynowych na przyjmowanie, przechowywanie prac egzaminacyjnych i wydawanie materiałów egzaminacyjnych, umożliwienie korzystania z komputera ze stałym łączem internetowym, telefonu, faksu, przygotowanie oznakowania szkoły, a także na inne czynności związane z organizacją POP. Przy czym podczas organizacji POP nie są nabywane żadne towary ani materiały w imieniu gminy. Gmina świadczy jedynie usługi organizacyjne tzn. udostępnia sale i pomieszczenia, umożliwia korzystanie z komputera oraz przygotowuje oznakowanie szkoły.

Gmina zapytała czy zwrot środków przez OKE za materiały zakupione oraz zużyte na egzamin zawodowy oraz organizacja POP w siedzibie szkół będą czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Sama stanęła nana stanowisku, że czynności takie jako niemające charakteru usługi nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 czerwca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.159.2018. 2.RSZ) uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że skoro OKE nie płaci gminie za usługę zorganizowania egzaminu, a jedynie za towary i materiały zakupione i zużyte na egzamin zawodowy, to między gminą a OKE dochodzi do dostawy towarów. Przedmiotem sprzedaży są towary i materiały konieczne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Gmina dokonując dostawy tych towarów na podstawie umowy cywilnej zawartej z OKE występuje w ramach tej transakcji w charakterze podatnika. Skoro zatem gmina nabywa towary i materiały wykorzystywane podczas egzaminów zawodowych w swoim imieniu, a następnie kosztami ich zakupu obciąża OKE, to mamy do czynienia z odsprzedażą towarów.

Wyrok WSA

Rozpoznając sprawę WSA w Krakowie nie zgodził się ze stanowiskiem gminy i skargę oddalił. Odnosząc się do kwestii opodatkowania zwrotu kosztów materiałów wskazał, że mamy tu do czynienia z refakturowaniem (faktury wystawiane są na gminę a następnie refakturowane na OKE) zwykłej dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu VAT. Inaczej zdaniem sądu można byłoby ocenić sytuację, w której OKE płaciłaby gminie za usługę organizacji egzaminu. Wówczas można byłoby przyjąć, że gmina poprzez swoje jednostki budżetowe realizuje zadania oświatowe, w tym przypadku polegające na organizowaniu egzaminu. Wówczas opłatę za takie egzaminy można byłoby uznać za opłatę pobieraną w ramach imperium gminy. Natomiast zakup materiałów zużywanych podczas egzaminów praktycznych nie może w ocenie sądu mieścić się w ramach dyspozycji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Mamy tu bowiem do czynienia z umową cywilnoprawną na dostarczenie towarów. Zdaniem sądu, organ podatkowy ma rację również w kwestii opodatkowania czynności organizacji POP. Mamy tu bowiem do czynienia ze zwykłą usługą udostępnienia pomieszczeń, sal i sprzętu komputerowego na rzecz innej jednostki za odpłatnością. Jest ona ustalona w reżimie cywilnoprawnym. W tej sytuacji również brak jest możliwości zakwalifikowania tej usługi jako usługi, która mieści się w ramach imperium gminy w zakresie działalności oświatowej. Zdaniem sądu, przyjęcie odmiennego poglądu stanowiłoby rozszerzającą wykładnię art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wyrok nie jest prawomocny. ?

Agnieszka Bieńkowska doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

Można dyskutować z poglądem zaprezentowanym przez organy podatkowe oraz przez WSA w Krakowie. Sąd twierdzi, że ponieważ jest zawierana umowa i umowa ta przewiduje odpłatność, to mamy do czynienia z czynnością wykonywaną w ramach reżimu cywilnoprawnego co skutkuje automatycznym jej opodatkowaniem. Tymczasem z orzecznictwa sądu w innych kwestiach wynika, że samo zawarcie umowy określającej odpłatność nie jest dla tych celów wystarczające, badać bowiem należy czy faktycznie strony działały przy niej jak typowi przedsiębiorcy, wykonujący czynności w warunkach swobody gospodarczej rozumianej jako dowolność w kwestii ustalania warunków świadczenia danej dostawy towarów czy usług – jej ceny, miejsca wykonania, itd. W przypadku rozliczeń z OKE takiej swobody po stronie gminy zdecydowanie nie ma.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA