fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Jedna zgoda abonenta na publikację danych obejmuje całą UE - wyrok TSUE

Bloomberg
Zgoda abonenta telefonicznego na opublikowanie jego danych w spisie abonentów obejmuje również wykorzystanie ich w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał uznał bowiem, że bardzo zharmonizowane przepisy o ochronie danych osobowych abonentów pozwalają zapewnić takie samo poszanowanie praw abonentów w całej Unii (wyrok w sprawie C-536/15).

Holender w belgijskim spisie

Belgijska spółka European Directory Assistance (EDA) oferuje usługi biura numerów i spisu abonentów dostępne z terytorium Belgii. Zwróciła się ona do przedsiębiorstw, które przypisują numery telefoniczne abonentom w Niderlandach - Tele2, Ziggo i Vodafone Libertel - o udostępnienie jej danych dotyczących ich abonentów. Twierdziła, że mają one taki obowiązek. Został on ustanowiony w prawie niderlandzkim w związku z wdrożeniem  unijnej dyrektywy o usłudze powszechnej.

Przedsiębiorstwa niderlandzkie uznały, że nie nie mają obowiązku ujawniać  danych swoich abonentów firmom z innych państw członkowskich. Odmówiły ich udostępnienia.

Spór rozpatruje administracyjny sąd apelacyjny do spraw gospodarczych w Holandii. Skierował on do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne, czy przedsiębiorstwo jest zobowiązane udostępnić dane dotyczące swoich abonentów dostawcy usług biura numerów i spisu abonentów z siedzibą w innym państwie członkowskim. W razie odpowiedzi twierdzącej, sąd zapytał też, czy należy umożliwić abonentom wybór wyrażenia bądź niewyrażenia zgody w zależności od państw, w których przedsiębiorstwo żądające tych danych świadczy swoje usługi. Sąd niderlandzki zapytał, jak w takiej sytuacji wyważyć unijne zasady: niedyskryminacji i ochrony prywatności.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że dyrektywa o usłudze powszechnej  obejmuje również wszystkie wnioski o udostępnienie danych abonentów, także te  złożone przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym mają siedzibę przedsiębiorstwa przypisujące numery telefoniczne abonentom.

- Z samego brzmienia artykułu 25 ust. 2 dyrektywy  wynika bowiem, że dotyczy on wszystkich, w granicach rozsądku, wniosków o udostępnienie do celów świadczenia publicznie dostępnych usług biura numerów i spisu abonentów. Ponadto przepis ów wymaga, aby wspomniane udostępnienie było dokonywane na niedyskryminacyjnych warunkach. Przepis ten nie czyni żadnego rozróżnienia w zależności od tego, czy wniosek o udostępnienie danych dotyczących abonentów został złożony przez przedsiębiorstwo z siedzibą w tym samym państwie członkowskim, co przedsiębiorstwo, do którego wniosek ten jest skierowany, lub czy został on złożony przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim niż przedsiębiorstwo będące adresatem wspomnianego wniosku - wyjaśnił Trybunał.

Ten brak rozróżnienia jest, zdaniem TSUE, zgodny z celem dyrektywy o usłudze powszechnej, którym jest w szczególności zapewnienie dostępności w całej Unii publicznie dostępnych usług dobrej jakości poprzez skuteczną konkurencję i wybór.

- Odmowa udostępnienia danych dotyczących abonentów wnioskodawcom z tego tylko powodu, że mają oni siedzibę w innym państwie członkowskim, byłaby niezgodna z zasadą niedyskryminacji - podkreślił Trybunał.

Odpowiadając na pytanie, czy abonenci powinni mieć możliwość wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych w zależności od kraju, w którym przedsiębiorstwo żądające danych świadczy usługi, Trybunał odwołał się do swojego wcześniejszego wyroku  w sprawie Deutsche Telekom (wyrok z  5 maja 2011 r., C-543/09).

- Jeśli abonent został poinformowany przez operatora, który przydzielił mu numer telefonu, że jego dane mogą zostać przekazane innej firmie w celu ich opublikowania w publicznym spisie abonentów i jeśli wyraził na to zgodę, to nie trzeba pytać go już o zgodę na przekazanie tych samych danych innej firmie, o ile dane abonenta nie zostaną wykorzystane do innych celów  - stwierdził Trybunał w Luksemburgu. W jego ocenie nie narusza to istoty prawa do ochrony danych osobowych, o którym mowa w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

- Niezależnie od tego, w którym kraju UE ma siedzibę przedsiębiorstwo świadczące usługi biura numerów i spisu abonentów, działa ono w bardzo zharmonizowanych ramach prawnych, które pozwalają zapewnić w całej Unii takie samo poszanowanie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych abonentów - uważa Trybunał.

Jakie są konsekwencje wyroku? Operator telekomunikacyjny nie musi prosić swoich klientów o odrębne zgody na udostępnienie danych w spisie numerów, w zależności od państwa członkowskiego, do którego  dane te mogą zostać przekazane.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA