fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PZU i PFR kupują Pekao za pożyczkę PKO BP

Fotorzepa/Marta Bogacz
To już oficjalne – PZU i Polski Fundusz Rozwoju przejmą łącznie prawie jedną trzecią akcji drugiego co do wielkości banku w Polsce za łączną kwotę 10,6 mld zł.

Potwierdziły się ostatnie doniesienia „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” - PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote (czyli tyle, ile obecna cena akcji Pekao na GPW). To jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich.

PZU i PFR deklarują, że będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka banku, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową w zakresie wypłat dywidendy z zysku.

Przejęcie Pekao, czyli sukces. Ale nie bez wad - przeczytaj komentarz Krzysztofa A. Kowalczyka

Przejęcie Pekao w dwóch etapach

Najpierw przejmowane akcje Pekao zostaną wniesione do specjalnej spółki celowej, później będzie dokupiony pozostały pakiet. UniCredit chce sprzedać także pozostałe 7,3 proc. walorów Pekao.

Transakcja przewiduje, że działające w porozumieniu PZU oraz PFR, mające docelowo kupić łącznie 32,8 proc. akcji Pekao, zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU kupi 100 proc. udziałów w spółce celowej (SPV – special purpouse vehicle), która będzie właścicielem akcji Pekao reprezentujących ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów. W tym samym momencie PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR kupi bezpośrednio pozostały pakiet akcji pakiet stanowiący ok. 2,8 proc. udziału i ogólnej liczby głosów w Pekao. Chodzi o to, aby uniknąć konieczności przeprowadzania wezwania.

Cena, po której będą kupowane akcje, to 123 zł za sztukę, co daje łącznie 10,6 mld zł, z czego na PZU przypada 6,46 mld zł, zaś PFR – 4,14 mld zł. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapłacą za zakupione akcje Pekao w złotych, a UniCredit wymieni te środki poza rynkiem w BGK.

UniCredit, który ma 40,1 proc. akcji Pekao, po tej transakcji będzie miał jeszcze 7,3 proc. walorów tego drugiego co do wielkości banku w Polsce. UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty powiązane z akcjami banku. Oferta obejmuje 1.916 certyfikatów powiązanych z akcjami Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro. Ostateczne warunki oferty mają być przedstawione 8 grudnia, oferta ma się zakończyć około 15 grudnia. Jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych.Księgę popytu prowadzić będą Morgan Stanley, UBS Investment Bank i UniCredit Corporate & Investment Banking.Certyfikaty mają zamienić się na akcje Pekao w dniu ich wygaśnięcia, około 15 grudnia 2019 roku. Według UniCredit transakcja ma pozwolić bankowi skorzystać z potencjalnego wzrostu kursu Pekao wynikającego z dodatkowej wartości, jaką PZU i PFR mogą wygenerować po zakończeniu przejęcia.

Krupiński: PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – mówi Michał Krupiński, prezes PZU.

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy tego banku – dodaje Paweł Borys, prezes PFR.

Struktura transakcji przewiduje nabycie przez PZU pośrednio 20% akcji Pekao na zamknięcie transakcji, za łączną kwotę w wysokości 6,5 mld złotych. Jednocześnie PFR nabędzie bezpośrednio od UniCredit 12,8% akcji Pekao za łączną kwotę w wysokości 4,1 mld złotych.

Zgodnie z założeniami, Bank Pekao może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem kluczowych spółek zależnych.

Uzgodniona cena nabycia w wysokości 123 złotych za jedną akcję oznacza łączne wynagrodzenie na poziomie 10,6 mld złotych za nabywany przez PZU i PFR pakiet obejmujący 32,8% akcji Pekao i daje wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący ok. 1,3x na podstawie wartości księgowej Pekao w dacie planowanego zamknięcia transakcji oraz wskaźnik ceny do zysków w wysokości 13,1x na podstawie poziomu zysków prognozowanego na 2018 rok. Cena nabycia jest o 2,4% niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10% akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku oraz o 3,3% niższa niż średnia cena akcji Pekao na GPW w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

PZU i PFR zawarły długoterminową umowę akcjonariuszy, która reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU i PFR w odniesieniu do inwestycji w Pekao. PZU przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć Pekao w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Transakcja ta umożliwia Grupie PZU osiągnięcie jednego z celów określonych w jej Strategii 2020, jakim jest stworzenie polskiej grupy bankowej z docelowymi łącznymi aktywami w wysokości 140 mld złotych. PZU postrzega polski sektor bankowy, jako wyjątkowo atrakcyjny pod względem potencjału wzrostu, którego siłą napędową jest nadal niski poziom zadłużenia w postaci kredytów i stabilny wzrost gospodarczy oraz stabilna rentowność przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Przewiduje się, że Pekao i PZU odniosą korzyść ze współpracy w dziedzinie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania aktywami, czego wynikiem będzie wzrost przychodów w tym obszarze dla PZU i Pekao.

Celem PFR, jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego, jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu. PFR zakłada, że transakcja pozwoli uzyskać atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji. Zostanie ona sfinansowana ze środków własnych oraz środków pozyskanych na rynkach finansowych.

Pekao jest wiodącym polskim bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami, która regularnie przynosi bardzo dobre wyniki finansowe. W roku obrotowym 2015 Pekao posiadało 13,0% udział w rynku kredytów hipotecznych oraz 18,0% udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i osiągnęło CAGR na poziomie 11,0% w dziedzinie podstawowych kredytów detalicznych oraz 7,1% w dziedzinie podstawowych kredytów dla przedsiębiorstw w okresie od roku obrotowego 2014 do III kw. 2016 roku. Pekao wykazuje się rygorystyczną kontrolą kosztów, dobrą jakością aktywów ze wskaźnikiem NPL brutto w wysokości 6,4% (w III kw. 2016 roku) oraz kosztami ryzyka w wysokości 43 p.b.1, co przełożyło się na osiągnięcie wysokiego wskaźnika RoTE powyżej 10%, pomimo prowadzenia działalności ze współczynnikiem CET1 na poziomie 18,1%, najwyższym w całym sektorze.

Pekao i UniCredit podpiszą umowę o strategicznej współpracy, koncentrującą się w szczególności na polskich firmach prowadzących działalność za granicą oraz klientach międzynarodowych inwestujących w Polsce.

Oczekuje się, że transakcja przyniesie PZU szereg korzyści finansowych, między innymi spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18%. Spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100% osiągniętego zysku. Wskaźnik proforma pokrycia kapitałowego PZU Solvency II będzie pozostawać w zgodzie z „Polityką PZU w zakresie kapitału i dywidendy na lata 2016-2020”. Oczekuje się, że współczynnik dźwigni finansowej PZU utrzyma się poniżej 35%, zgodnie z celem strategicznym.

PFR spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10% w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA