fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Sąd: ustawiał licytację komorniczą. Nie zostanie aplikantem radcowskim

Adobe Stock
Okoliczność uwikłania w postępowanie karne o przestępstwo zakłócenia przetargu publicznego uzasadnia sprzeciw Ministra Sprawiedliwości wobec wpisu na listę aplikantów radcowskich – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Minister Sprawiedliwości sprzeciwił się wpisowi na listę aplikantów radcowskich Dariusza S. (imię fikcyjne).

Zakup mieszkania po cenie wywołania

Mężczyzna zdał egzamin wstępny w 2017 roku, natomiast rok wcześniej prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia czynu polegającego na wejście w porozumienie z innymi osobami w celu zakupu mieszkania po cenie wywołania na szkodę właściciela mieszkania.

Minister nie kwestionując funkcjonującej w polskim prawie karnym instytucji domniemania niewinności, zaakcentował, iż spełnienie przesłanek dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego (obowiązków aplikanta radcowskiego) stawia przed kandydatem do zawodu zdecydowanie wyższe wymagania i standardy zachowań niż tylko te, które wynikają z Kodeksu Karnego.

Jak wskazano, aplikant radcowski powinien wykonywać swoje obowiązki ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej, przepisów prawa oraz stosując zasady etyki i wykonywania zawodu. Tymczasem postawiony zarzut poddaje w wątpliwość nienaganny charakter i uprawdopodobnia odmienne postępowanie niż to, którym kierować winien się aplikant radcowski. Nadużycie zaufania publicznego pokładanego w osobie aspirującej do zawodu radcy prawnego, co zostało wykazane poprzez wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec skarżącego, Minister Sprawiedliwości ocenił jako przeszkodę dla należytego wykonywania obowiązków aplikanta radcowskiego.

- Już sam fakt uwikłania się Dariusza S. w postępowanie karne w charakterze podejrzanego podważa jego uczciwość i wiarygodność, a tym samym zaprzecza dawaniu przez niego rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków aplikanta radcowskiego – wskazał Minister.

Minister zwrócił uwagę, że dotychczasowa postawa kandydata, w tym osiągnięcie dobrych wyników w nauce oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską pozostaje bez wpływu na ocenę spełnienia przez niego przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 5 oraz art. 33 ust. 3 u.r.p. - Fakt prowadzenia postępowania karnego, w którym skarżący jest podejrzany o przestępstwo popełnione z winy umyślnej, dyskwalifikuje go jako kandydata na aplikanta radcowskiego w sferze etyczno-moralnej, ponieważ podważa jego odpowiedzialność i wiarygodność – podkreślono.

W skardze do sądu administracyjnego Dariusz S. podniósł, że fakt prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie podejrzanego przez Prokuraturę Rejonową, jako samodzielna okoliczność nie daje podstawy do odmowy przedmiotowych przymiotów, a ocena wskazanych przesłanek powinna być poprzedzona wnikliwą analizą indywidualnych przesłanek związanych z postawą oraz aktywnością społeczną i osobą skarżącego.

Nawet jednorazowe zachowanie może podważyć wiarygodność

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 407/18) uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd podzielił bowiem stanowisko Ministra Sprawiedliwości, że status skarżącego jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa zakłócenia przetargu publicznego dyskwalifikuje go jako kandydata na aplikanta radcowskiego, gdyż podważa jego wiarygodność, w rezultacie czego, skarżący nie posiada nieskazitelnego charakteru, a tym samym nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków aplikanta radcowskiego.

WSA podkreślił, iż zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, polegającym na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążących się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowanym w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystaniu tych informacji przez świadczących usługi. Rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego (obowiązków aplikanta radcowskiego) daje ta osoba, która wykazuje się cechami, od których uzależniona jest prawidłowość świadczenia pomocy prawnej w celu ochrony prawnej podmiotów, na rzecz których jest wykonywana.

Co więcej, skład orzekający stanął na stanowisku, że przez rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego należy rozumieć taki zespół cech osobistych charakteru i zachowań składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne zarzuty podważające jej wiarygodności. - Dlatego nawet jednorazowe zachowanie może podważyć wiarygodność oraz nieskazitelny charakter osoby, od której cech tych wymaga właściwa ustawa. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na gruncie rozpatrywanej sprawy – wskazano w uzasadnieniu.

Jak czytamy dalej, dotychczasowe poszerzanie umiejętności zawodowych skarżącego poprzez uzyskanie licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie tylko nie pozostaje bez wpływu na spełnienie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 5 u.r.p., ale w tym przypadku wręcz stawia skarżącego w negatywnym świetle w kontekście uwikłania się w postępowanie karne dotyczące przestępstwa zakłócenia przetargu publicznego (licytacji komorniczej). Sąd podniósł, iż skarżący jako licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami (...) w sposób szczególnie sumienny i rozważny, z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, powinien poruszać się w szeroko rozumianej branży nieruchomości. - Samo postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu poddaje w wątpliwość jego kompetencje i profesjonalizm jako zarządcy i pośrednika obrotu nieruchomościami, na którym ciąży szczególny obowiązek zachowania staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz tajemnicy zawodowej, a także dbania nie tylko o interes klienta, ale i o dobro publiczne, nie wspominając już o obowiązku przestrzegania przepisów prawa. W ocenie Sądu, toczące się aktualnie postępowanie karne przeciwko skarżącemu uzasadnia zarówno te wątpliwości, jak i sprzeciw organu – wyjaśniono.

Wyrok jest prawomocny.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA