fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Testy na aplikacje prawnicze: prawa konsumenta do powtórki

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Egzamin wstępny na aplikacje odbędzie się w 21 miastach w Polsce. Przystąpi do niego 7,5 tys osób.

Egzamin wstępny na aplikacje: adwokacką i radcowską oraz notarialną 2017 zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowano go na 30 września o godz. 11. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań. Pozytywny wynik otrzymają ci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań. Od dwóch miesięcy wraz z Wydawnictwem C.H. Beck pomagamy przygotować się do testu. Dziś powtórka z praw konsumenta i przykładowe testy.

Powtórka z praw konsumenta

- umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, czyli bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, a za to z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

- umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – m.in. umowa z konsumentem zawarta:

1) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

2) za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

3) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem bądź skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

- spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. A poza tym brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy;

- konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie, natomiast postanowienia umów mniej korzystne dla niego niż te określone w ustawie są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy;

- jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od jej otrzymania. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że ją uznał;

- gdy informacje te nie wynikają już z okoliczności, to najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go m.in. o:

1) głównych cechach świadczenia,

2) swoich danych identyfikujących, np. o firmie,

3) łącznej cenie bądź wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,

4) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę,

5) odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,

6) czasie trwania umowy albo, gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, o sposobie jej wypowiedzenia;

- ww. przepisu nie stosuje się jednak do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu;

- informacje wymienione w szczególności w punktach od 1 do 6 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron;

- przedsiębiorca zobowiązany jest wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze albo, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku;

- przedsiębiorca zapewnia również, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie o tym, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, gdyż w razie niespełnienia tego wymagania umowa nie zostaje zawarta;

- gdy przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze albo innym trwałym nośniku. Natomiast oświadczenie konsumenta o zawarciu takiej umowy jest skuteczne, jeśli zostało utrwalone w wyżej wymieniony sposób po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy;

- jeśli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych, np. związanych z transportem lub kosztów zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów;

- konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem m.in. dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez konsumenta innego sposobu dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę;

-bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2) w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami bądź w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, części,

3) w razie umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

4) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

- jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14-dniowego. Natomiast w przypadku, gdy konsument został w ww. czasie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, termin odstąpienia od niej upływa po 14 dniach od udzielenia mu tej informacji;

-konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od niej;

- w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa umowę taką uważa się za niezawartą. Natomiast jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, to oferta przestaje wiązać;

- w chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeśli na ich podstawie świadczenie jest spełniane albo przez przedsiębiorcę, albo osobę trzecią na podstawie porozumienia z tym przedsiębiorcą;

- prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w stosunku do umowy, w której:

1) cena albo wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, niekontrolowanych przez przedsiębiorcę i mogących wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od niej,

2) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

3) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po jego otwarciu nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia albo ze względów higienicznych, pod warunkiem, że po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte,

4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, gdy po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte, a także

5) przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

6) sposobem zawarcia była aukcja publiczna;

- przede wszystkim konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może od niej odstąpić, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu tej umowy;

- prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w razie umów:

1) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem ww. terminów,

2) dotyczących m.in. instrumentów rynku pieniężnego czy też zbywalnych papierów wartościowych,

3) ubezpieczenia odnoszących się do podróży i bagażu, jeśli zostały zawarte na krócej niż 30 dni;

- gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa:

a) zawarta z konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

b) zawarta z konsumentem w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

c) zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Odpowiedź:

c, art. 2

Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron to, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, umowa zawarta:

a) na odległość,

b) poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.

Odpowiedź:

b, art. 2

Umowa zawarta podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, to, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, umowa zawarta:

a) na odległość,

b) poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.

Odpowiedź:

b, art. 2

Wskaż prawidłowo miejsce, które, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, nie może być uznane za lokal przedsiębiorstwa:

a) miejsce prowadzenia działalności będące częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe,

c) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność.

Odpowiedź:

c, art. 2

Przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta:

a) nie są stosowane do umów dotyczących gier hazardowych,

b) są stosowane do umów zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży,

c) są stosowane do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

Odpowiedź:

a, art. 3 ust. 1

Przepisy ustawy o ochronie prawa konsumenta:

a) są stosowane do umów zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta,

b) nie są stosowane do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196),

c) są stosowane do umów o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370).

Odpowiedź:

b, art. 3 ust. 1

Przepisy ustawy o ochronie prawa konsumenta:

a) są stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym,

b) nie są stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości,

c) są stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości.

Odpowiedź:

b, art. 3 ust. 2

Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie:

a) nie stanowi zgody na zawarcie umowy,

b) stanowi zgodę na zawarcie umowy,

c) w pewnych okolicznościach może stanowić zgodę na zawarcie umowy.

Odpowiedź:

a, art. 5 ust. 1 i 2

Zrzeczenie się przez konsumenta praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta jest:

a) niemożliwe,

b) możliwe, bez ograniczeń,

c) możliwe, ale tylko w odniesieniu do praw dotyczących odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

a, art. 7

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument:

a) ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej,

b) ma prawo do zwrotu tylko połowy wartości uiszczonej płatności dodatkowej,

c) nie ma prawa do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Odpowiedź:

a, art. 10 ust. 1 i 2

Na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się, w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności. Wskazanie to może nastąpić:

a) w dowolnym miejscu na stronie,

b) najpóźniej na początku składania zamówienia,

c) najpóźniej na końcu składania zamówienia.

Odpowiedź:

b, art. 18

Co do zasady konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie:

a) 14 dni,

b) 21 dni,

c) 30 dni.

Odpowiedź:

a, art. 27

Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie:

a) ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) pierwszej rzeczy, partii lub części,

c) rzeczy, partii lub części, która została wskazana w umowie; w przypadku braku umownych rozwiązań tej kwestii bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy, partii lub części.

Odpowiedź:

a, art. 28

Bieg terminu do odstąpienia od umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony rozpoczyna się od:

a) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c) zawarcia umowy.

Odpowiedź:

a, art. 28

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to:

a) wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy,

b) wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy,

c) nie wygasa.

Odpowiedź:

a, art. 29 ust. 1

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie terminu określonego w ustawie. Jeśli jednak konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po:

a) 7 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie,

b) 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie,

c) 30 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Odpowiedź:

b, art. 29 ust. 1 i 2

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu zachowania terminu:

a) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,

b) niezbędne jest dostarczenie oświadczenia przedsiębiorcy przed jego upływem,

c) niezbędne jest potwierdzenie przez przedsiębiorcę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

Odpowiedź:

a, art. 30 ust. 2

Z czego najlepiej się uczyć

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi tabele,

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce,

- R. Bulejak, A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna,

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1–4, Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i notarialna. Tom 1 i 2.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA