fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze 2017 - testy: konstytucja

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zaczynamy cykl, który pomoże kandydatom na aplikacje przygotować się do wrześniowego egzaminu.

30 września 2017 r. odbędą się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Jak co roku wraz z Wydawnictwem C.H. Beck pomagamy się do nich przygotować.

Przez najbliższe tygodnie, w każdą środę, niemal do samego dnia egzaminu będziemy publikować najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna, by dobrze rozwiązać test. Kandydaci do korporacji będą mogli też sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, rozwiązując przykładowe testy z poszczególnych dziedzin prawa. Na początek prawo konstytucyjne.

A jak wygląda egzamin? Na rozwiązanie testu – 150 pytań – jest 150 minut. Każde z pytań zawiera po trzy propozycje odpowiedzi. Aby uzyskać pozytywny wynik, trzeba udzielić poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań. Dla osób niepełnosprawnych czas na rozwiązywanie testu zostanie wydłużony o 75 minut, dla osób niedowidzących kilka egzemplarzy testu i karty odpowiedzi zostały wydrukowane większą czcionką.

Konstytucja na początek

Stany nadzwyczajne.

W sytuacjach szczególnego zagrożenia, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny:

- stan wojenny;

- stan wyjątkowy;

- stan klęski żywiołowej.

Te stany mogą być wprowadzone tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowo podaniu do publicznej wiadomości. Działania podjęte w ramach stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i zmierzać do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie można zmieniać: konstytucji, ustaw wyborczych i ustawy o stanach nadzwyczajnych. W czasie stanu nadzwyczajnego i w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie można: skrócić kadencji Sejmu, przeprowadzić referendum ogólnokrajowego ani wyborów.

- stan wojenny – wprowadza prezydent na wniosek Rady Ministrów na całości lub części terytorium w razie: zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na Polskę lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji;

- stan wyjątkowy – wprowadza prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, maksimum 90 dni (przedłużenie tego stanu może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu, i na czas nie dłuższy niż 60 dni), w razie: zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego;

- rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w terminie 48 godzin od jego podpisania. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności 1/2 ustawowej liczby posłów;

- stan klęski żywiołowej – wprowadza Rada Ministrów na czas oznaczony, maksimum 30 dni (przedłużenie możliwe za zgodą Sejmu), w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej albo w celu ich usunięcia.

Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, prezydent na wniosek rządu wydaje rozporządzenia z mocą ustaw (podlegają one zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu i są źródłami powszechnie obowiązującego prawa).

Zmiana konstytucji:

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może złożyć:

- grupa co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów,

- Senat,

- prezydent.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i w terminie 60 dni przez Senat.

Pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż 30. dnia od złożenia Sejmowi projektu.

Ustawę o zmianie konstytucji Sejm uchwala większością 2/3 głosów w obecności 1/2 ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością w obecności 1/2 ustawowej liczby senatorów.

Jeżeli mają być zmienione rozdziały: „Rzeczpospolita", „Prawa i wolności" oraz „Zmiana konstytucji", w terminie 45 dni od uchwalenia ustawy przez Senat można zażądać przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.

Wniosek o referendum składają te same podmioty, które mogą złożyć projekt ustawy o zmianie konstytucji. Marszałek Sejmu zarządza referendum w ciągu 60 dni od złożenia wniosku.

Testy – sprawdź wiedzę

Stany nadzwyczajne

1. Odpowiedni stan nadzwyczajny (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej) może zostać wprowadzony wtedy, gdy:

a) zaistnieją szczególne zagrożenia, a zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające,

b) zaistnieją ku temu okoliczności określone w ustawie,

c) stosowny organ uzna, że jego wprowadzenie może zapobiec szkodom w dużych rozmiarach lub może pomóc w ratowaniu życia ludzkiego zagrożonego przez nadzwyczajne okoliczności.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 228 ust. 1 Konst. RP)

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko:

a) na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości,

b) w drodze ustawy,

c) w drodze rozporządzenia.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 228 ust. 2 Konst. RP)

3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności oraz prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa:

a) rozporządzenie,

b) ustawa,

c) Konstytucja RP.

Prawidłowa odpowiedź: b (art. 228 ust. 3 Konst. RP)

4. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do:

a) przywrócenia porządku publicznego,

b) jak najszybszego przywrócenia porządku publicznego,

c) jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 228 ust. 5 Konst. RP)

5. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione:

a) Konstytucja RP i ustawy,

b) Konstytucja RP i ustawa budżetowa,

c) Konstytucja RP, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 228 ust. 6 Konst. RP)

6. Skrócenie kadencji Sejmu, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, a także wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być przeprowadzone:

a) w czasie stanu nadzwyczajnego,

b) w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 60 dni po jego zakończeniu,

c) w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 228 ust. 7 Konst. RP)

7. Stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa może wprowadzić:

a) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów,

b) Sejm na wniosek Rady Ministrów,

c) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedź: a (art. 229 Konst. RP)

8. Stan wojenny może być wprowadzony:

a) w razie zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia państwa,

b) w razie zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji,

c) w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 229 Konst. RP)

9. Stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa może wprowadzić:

a) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów,

b) prezes Rady Ministrów,

c) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 230 ust. 1 Konst. RP)

10. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w razie:

a) zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego,

b) zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji,

c) zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia państwa.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 230 ust. 1 Konst. RP)

11. Stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa może być wprowadzony:

a) na czas nieoznaczony,

b) na czas nieoznaczony lub oznaczony,

c) na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 230 ust. 1 Konst. RP)

12. Przedłużenie stanu wyjątkowego:

a) jest zakazane,

b) może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni,

c) może nastąpić na czas nie dłuższy niż 90 dni.

Prawidłowa odpowiedź: b (art. 230 ust. 2 Konst. RP)

13. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Sejmowi w ciągu:

a) 48 godzin od podpisania rozporządzenia,

b) 7 dni od podpisania rozporządzenia,

c) 24 godzin od dnia podpisania rozporządzenia.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 231 Konst. RP)

14. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego przedstawione przez prezydenta Sejm może:

a) przyjąć lub uchylić zwykłą większością głosów,

b) tylko przyjąć,

c) uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 231 Konst. RP)

15. Stan klęski żywiołowej może wprowadzić:

a) Rada Ministrów na całym terytorium państwa, zaś wojewoda na terenie województwa,

b) Rada Ministrów,

c) Rada Ministrów na wniosek wojewody.

Prawidłowa odpowiedź: b (art. 232 Konst. RP)

16. Stan klęski żywiołowej wprowadza się:

a) w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia,

b) w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego,

c) w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 232 Konst. RP)

17. Stan klęski żywiołowej wprowadza się:

a) na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni,

b) na czas oznaczony lub nieoznaczony,

c) na czas nieoznaczony.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 232 Konst. RP)

19. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności oraz praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać:

a) wolności i praw dotyczących wolności człowieka, obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz swobód politycznych,

b) wolności i praw dotyczących swobód obywatelskich,

c) wolności i praw określonych dotyczących godności człowieka, obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, dóbr osobistych, sumienia i religii, prawa do składania petycji oraz dotyczących rodziny i dziecka.

Prawidłowa odpowiedź: c (art. 233 ust. 1 Konst. RP)

20. Ograniczenie wolności oraz praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku jest:

a) niedopuszczalne,

b) dopuszczalne tylko w sytuacji stanu wojennego,

c) dopuszczalne tylko w sytuacji stanu wyjątkowego i wojennego.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 233 ust. 2 Konst. RP)

21. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności oraz praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa:

a) dotyczące wolności działalności gospodarczej, osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, własności, wolności pracy, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do opieki zdrowotnej,

b) dotyczące wolności działalności gospodarczej, wolności osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, własności, wolności pracy, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do wypoczynku,

c) dotyczące wolności działalności gospodarczej, osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do opieki zdrowotnej.

Prawidłowa odpowiedź: b (art. 233 ust. 3 Konst. RP)

22. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, rozporządzenia z mocą ustawy (będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa) wydaje: a) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów,

b) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów,

c) prezes Rady Ministrów.

Prawidłowa odpowiedź: b (art. 234 ust. 1 Konst. RP)

23. Rozporządzenia z mocą ustawy wydawane w sytuacji gdy w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, podlegają zatwierdzeniu przez Sejm:

a) na najbliższym posiedzeniu,

b) w ciągu 14 dni,

c) w ciągu 30 dni.

Prawidłowa odpowiedź: a (art. 234 ust. 1 Konst. RP)

Wykaz aktów prawnych

W roku 2017 kandydatów na aplikantów radcowskich i adwokackich obowiązuje następujący wykaz aktów prawnych na egzamin wstępny, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.:

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

9. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

10. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

11. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

12. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

13. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

14. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

20. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

21. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

24. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

25. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

28. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

29. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

30. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

31. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

32. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

33. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

34. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

35. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

36. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

37. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

38. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

39. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

40. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

41. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

42. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

43. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

44. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

45. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

46. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

47. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

48. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

49. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

50. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Z kolei kandydaci na aplikantów notarialnych powinni zapoznać się z następującymi ustawami:

1. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

9. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

11. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

13. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

16. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

17. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

18. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

19. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

20. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

22. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

23. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

24. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

25. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

26. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

27. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

28. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

30. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

31. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

32. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

33. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

34. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

35. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

36. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

37. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

38. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

39. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

40. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

41. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

42. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

43. Rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II") (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.).

44. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.).

45. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

46. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

47. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji. prawa właściwego. uznawania i wykonywania orzeczeń. przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

48. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Wreszcie, kandydatów na aplikantów komorniczych obowiązuje poniższy wykaz:

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

9. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

11. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

12. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

17. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

18. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

19. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

20. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

29. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

31. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

32. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

33. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

34. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

35. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

36. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

37. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

38. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

39. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

40. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

41. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

42. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

43. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

44. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

45. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

46. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

47. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

48. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

49. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

50. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.

51. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

52. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

53. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

54. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA