W ciągu ostatniego półrocza z opieki medycznej korzystała zdecydowana większość Polaków – wynika z badań CBOS, z czego przeważająca część leczyła się w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Trzech na dziesięciu ankietowanych (30 proc) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66 proc.), w tym 27 proc. – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7 punktów procentowych), a ubyło niezadowolonych (o 8 punktów).

Zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (70 proc. ocen pozytywnych), ich dostępność  (68 proc) oraz zaangażowanie (65 proc.). Ankietowani przeważnie są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58 proc.). W większości uważają również, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają problemy pacjentów i podejmują trafne decyzje co do dalszego postępowania (57proc.), dobrze oceniają nastawienie do pacjentów, twierdząc, iż są oni traktowani z życzliwością i troską (57proc.).

Natomiast do najgorzej postrzeganych  aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej respondenci zaliczają dostępność wizyt u specjalistów (83 proc. ocen negatywnych) oraz niewystarczającą liczbę personelu medycznego w szpitalach (70 proc).

Połowa badanych (49 proc.) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń uzyskiwanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Mniej więcej co czwarty ankietowany (24 proc.) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystywania funduszy, a co szósty (16 proc.) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 7-14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.