Jakub Jacyna zawód adwo­kata wyko­ny­wał od 1997 r., w roku 2009 został odz­na­czony odz­naką Adwo­ka­tura Zasłu­żo­nym. Sprawował funkcję skarb­nika war­szaw­skiej Okręgowej Rady Adwokackiej (2013-2020), zastępcy sekre­tarza Rady (2010-2013) i rzecz­nika pra­so­wego ORA (2004-2010).

Stołeczna palestra wspomina, iż peł­nił także sze­reg funk­cji przy Naczel­nej Radzie Adwo­kac­kiej, m.in. Zastępcy Prze­wod­ni­czą­cego Rady Nau­ko­wej Ośrodka Badaw­czego Adwo­ka­tury im. adw. Witolda Bay­era (2000-2008), Pre­zesa Zarządu Fun­da­cji Adwo­ka­tury Pol­skiej (2005-2008), członka Komi­sji NRA ds. Wyko­ny­wa­nia zawodu Adwo­kata (2002-2008), Komi­sji NRA ds. Dzia­łal­no­ści Publicz­nej Adwo­ka­tury (2005-2008) i Komi­sji NRA ds. Wyko­ny­wa­nia Zawodu Adwo­kata i Orga­ni­za­cji Adwo­ka­tury (2005-2008).

Przez wiele lat był wykła­dowcą na apli­ka­cji adwo­kac­kiej, autorem pod­ręcz­ni­ków i opra­co­wań dla apli­kan­tów adwo­kac­kich. Współtworzył zmiany w sys­te­mie szko­le­nia aplikantów, zaan­ga­żo­wany w prace nad kolej­nymi zmia­nami w etyce adwo­kac­kiej i innych regu­la­cjach doty­czą­cych wyko­ny­wa­nia zawodu adwo­kata.

Był też pomysłodawcą Balu Kar­na­wa­ło­wego Apli­kan­tów Adwo­kac­kich. Przez wiele lat orga­ni­zo­wał Bale Kar­na­wa­łowe Adwo­ka­tury i sze­reg innych wyda­rzeń o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­nym, pod­kre­śla­jąc ogromne zna­cze­nie ini­cja­tyw budu­ją­cych wspól­notę samo­rzą­dową - czytamy na stronie Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jak podkreślono „był czło­wie­kiem mądrym, odda­nym Adwo­ka­tu­rze. Był Przy­ja­cie­lem, któ­rego będzie nam bra­ko­wało”.