Adwokaci o propozycjach resortu Ziobry ws. stawek: niewystarczające

Środowisko adwokackie oczekuje urealnienia wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu i dostosowania ich do aktualnych realiów rynkowych, a samo zrównanie wynagrodzeń pełnomocników i obrońców bez ich waloryzacji jest za niewystarczające.

Publikacja: 23.10.2023 11:45

Adwokaci o propozycjach resortu Ziobry ws. stawek: niewystarczające

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości ws. ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez odpowiednio radcę prawnego i adwokata. W porównaniu z obecnym stanem, ustanowionym rozporządzeniem w październiku 2016 r., kwoty wynagrodzeń zostały podniesione dwukrotnie – do poziomu przewidzianego w rozporządzeniach o minimalnych stawkach zastępstwa procesowego zasądzanych od strony przegranej w sprawach z urzędu. Ponadto w nowych projektach nie ma już wymogu, by opłata za sprawę z urzędu mogła być zasądzona tylko po bezskutecznej egzekucji kosztów od strony przegranej.

Czytaj więcej

Stawki pełnomocników za sprawy z urzędu zrównane, nie podniesione

W swojej opinii Naczelna Rada Adwokacka pozytywnie oceniła zmiany w zakresie równego określania wysokości wynagrodzeń pełnomocników i obrońców, ale nie co do ich wysokości, a jedynie co do samej zasady kształtowania tych wynagrodzeń.

Jak zauważono w uchwale NRA, jakkolwiek projekt zakłada zrównanie stawek, stanowiących podstawę zasądzenia na rzecz adwokatów opłat za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, w stosunku do obowiązującego obecnie uregulowania obejmującego wysokość opłat za czynności adwokackie, to jednak zaproponowane w projekcie wynagrodzenie nie zostało w żaden sposób zwaloryzowane.

Stawki nieadekwatne do obecnych warunków ekonomicznych

Palestra zwraca uwagę, że sam fakt stworzenia prawnej możliwości podwyższenia wynagrodzenia pełnomocników do 600% stawki podstawowej stanowi jedynie wykonanie obowiązków wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zrównania stawek i nie może być wyznacznikiem do określenia stawki minimalnego wynagrodzenia za czynności adwokackie świadczone z urzędu na poziomie nieadekwatnym do nakładu pracy pełnomocników. "Dokonana przez Ministra Sprawiedliwości ocena skutków finansowych opiniowanego rozporządzenia, przyjmuje wzrost wydatków budżetu państwa na poziomie 120 mln zł w skali roku. Taka ocena stanowi jasny komunikat, że pomimo wprowadzenia możliwości podwyższenia stawek minimalnych do 600% Minister Sprawiedliwości przyjmuje, że faktycznie przepis ten nie będzie stosowany, albowiem nie zabezpieczono wystarczających środków na ten cel" – wskazano.

Zdaniem adwokatów, zaproponowane stawki wynagrodzenia, choć matematycznie ulegają zwiększeniu, są nieadekwatne do obecnych warunków ekonomicznych oraz stale rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia pomocy prawnej. W uchwale zaakcentowano, że wysokość otrzymywanego przez adwokatów wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w większości wypadków nie pokrywa kosztów, które adwokaci ponoszą, aby świadczyć pomoc prawną z urzędu na rzecz obywateli. Jako przykład NRA podaje sprawy z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych, sprawy nieletnich, jak też rodzinne i opiekuńcze.

Dynamiczne zmiany wynagrodzeń nie obejmują pełnomocników

W uchwale zwrócono uwagę, że minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2015 r. wynosiło 1 750 zł brutto, a od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 4 242 zł brutto. „Te dane obrazują skalę dynamicznie zachodzących zmian dotyczących wynagradzania za świadczenie pracy, które nie obejmują jednak pełnomocników i obrońców z urzędu przydzielanych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, którym taką pomoc ma zapewnić i opłacić Państwo” – wskazano w uchwale. „Urealnienie wysokości wynagrodzenia wymaga co najmniej działań mających na celu podwyższenie ich do takiego poziomu, jaki Minister Sprawiedliwości przewidział w 2015 r. przy przyjęciu wysokości minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4 242 zł brutto miesięcznie (od dnia 1 stycznia 2024 r.)” – dodano.

Jak wyglądałaby taka waloryzacją? NRA przytacza przykład: wynagrodzenio w sprawach karnych objętych dochodzeniem w 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie wynosiło 360 zł, co stanowiło 20,58% minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 1 750 zł. Przy zachowaniu takich samych proporcji wynagrodzenie pełnomocników za tego typu sprawę od dnia 1.01.2024 r. winno wynosić 873 zł, tj. 20,58% z kwoty 4 242 zł.

Czytaj więcej

Niektórzy adwokaci muszą pracować za połowę stawki. RPO: to niekonstytucyjne

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości ws. ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez odpowiednio radcę prawnego i adwokata. W porównaniu z obecnym stanem, ustanowionym rozporządzeniem w październiku 2016 r., kwoty wynagrodzeń zostały podniesione dwukrotnie – do poziomu przewidzianego w rozporządzeniach o minimalnych stawkach zastępstwa procesowego zasądzanych od strony przegranej w sprawach z urzędu. Ponadto w nowych projektach nie ma już wymogu, by opłata za sprawę z urzędu mogła być zasądzona tylko po bezskutecznej egzekucji kosztów od strony przegranej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu