Chodzi o projekty zmian w czterech rozporządzeniach: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu, w sprawie opłat za czynności adwokackie, w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowane w projektach kwoty stawek: 180 złotych i 90 złotych nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy w związku z prowadzeniem tego rodzaju czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych spraw, choć Minister Sprawiedliwości jest zobligowany, by uwzględniać te aspekty.

Jednocześnie NRA zwraca uwagę na dysproporcję w proponowanych stawkach za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowo opłata za sporządzenie opinii prawnej na rzecz osoby zastępowanej przez radcę Prokuratorii Generalnej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł.

- Skoro kwota 300 zł jest ekwiwalentem godziny pracy profesjonalnego pełnomocnika działającego na tym samym rynku pomocy prawnej co adwokaci i radcowie prawni, to proponowanie stawki 180 zł za prowadzenie całej sprawy w sprawach z wyboru czy stawki 90 zł za prowadzenie tej samej sprawy z urzędu pokazuje ogromną dysproporcję w proponowanych zasadach wynagradzania pełnomocników – czytamy w uchwale NRA.