Obowiązująca od 22 października nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=09D1D779A24EFA1E1F67D30B853CF141?id=170548]ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy[/link] nie zmieniła bowiem jej art. 11 ust. 5, który gwarantuje tajemnicę zawodową obejmującą informacje uzyskane przez prawnika od klienta w związku z jego procesem sądowym.

Przepis ten mówi, iż obowiązek informowania głównego inspektora informacji finansowej o transakcjach objętych przepisami ustawy nie dotyczy sytuacji, gdy adwokaci i radcy reprezentują klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem albo udzielają porady służącej temu postępowaniu.

W innych przypadkach obowiązek informowania o transakcjach jest skorelowany z powinnością ich rejestracji.

Nowela precyzuje katalog tzw. instytucji obowiązanych, czyli tych, które muszą rejestrować podejrzane o pranie pieniędzy operacje oraz informować o nich GIIF. Jeśli chodzi o przedstawicieli zawodów prawniczych, to wymienia notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, czynnych zawodowo adwokatów oraz radców prawnych wykonujących zawód, z wyjątkiem zatrudnionych na etacie w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

[wyimek]Adwokaci i radcy nie muszą prowadzić bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji[/wyimek]

Nowelizacja utrzymała art. 8 ust. 5 wyłączający prawników z generalnego obowiązku rejestracji każdej transakcji, której wartość przekracza 15 tys. euro. Sprecyzowała natomiast ten obowiązek odnoszący się do dyspozycji i zleceń klienta do przeprowadzenia transakcji – bez względu na jej wartość i charakter – której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych źródeł.

Taką transakcję wskazującą na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu adwokat lub radca musi zarejestrować (i poinformować o niej GIIF), jeśli uczestniczy w niej w związku ze świadczeniem klientowi pomocy w jej planowaniu i przeprowadzeniu.

Ustawa wymienia przy tym, o jakie konkretnie działania chodzi. Mianowicie o: kupno i sprzedaż nieruchomości lub przedsiębiorstw; zarządzanie pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi wartościami majątkowymi; otwieranie rachunków lub zarządzanie nimi; organizację wpłat i dopłat na kapitał zakładowy i akcyjny oraz wkładu do tworzenia lub prowadzenia działalności spółek lub zarządzania nimi; tworzenie, działanie i zarządzanie przedsiębiorstwami w innej formie organizacyjnej.

Nowelizacja ulgowo traktuje adwokatów i radców, wyłączając ich z wielu nowych zadań nałożonych na inne instytucje obowiązane. Nie muszą zatem prowadzić bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji ani stosować tzw. środków bezpieczeństwa finansowego (z wyjątkiem identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości).

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Nie mają też obowiązku wprowadzać w kancelarii procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy ani wyznaczać osób odpowiedzialnych za wykonanie zaleceń ustawy.