[b]Nie[/b]. Uchwała rady gminy, która obniży przedstawione jej do zatwierdzenia ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków zostanie uznana przez wojewodę za podjętą z przekroczeniem delegacji ustawowej, a tym samym organ nadzoru stwierdzi jej nieważność.

Jak wynika z treści art. 24 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A650958C588E26B0BF8EF76364D62F00?id=182311]ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[/link], taryfy za wodę podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. W tym celu przedsiębiorca ma obowiązek – w terminie 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie – przedstawić je wójtowi z wnioskiem o zatwierdzenie.

Do organu wykonawczego należy sprawdzenie, czy taryfy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy, oraz weryfikacja kosztów, jakie przedsiębiorca ponosi w związku ze świadczeniem usług oraz tych, jakie planuje na przyszłość.

Weryfikacja tych kosztów następuje pod względem celowości ich ponoszenia.

Tak sprawdzone taryfy wędrują do rady gminy, której zadaniem jest podjęcie uchwały zatwierdzającej albo odmawiającej zatwierdzenia taryf. Odmowa może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa.

Ustawa nie daje natomiast radzie gminy żadnych kompetencji do wprowadzania zmian w taryfach, np. przez korygowanie, czy to w górę, czy to w dół zawartych w nich cen za świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto, jak wynika z wydanego przez wojewodę mazowieckiego rozstrzygnięcia nadzorczego z 8 stycznia 2010 r., uprawnienie do weryfikacji kosztów przysługuje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, a nie radzie gminy.

W konsekwencji rada przeprowadzająca weryfikację taryfy poprzez obniżenie zawartych w niej cen działa z przekroczeniem delegacji ustawowej i wkracza w kompetencje organu wykonawczego (LEX.I.0911/01/2010).

[i]Podstawa prawna:

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

–art. 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A650958C588E26B0BF8EF76364D62F00?id=182311]ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.)[/link][/i]