Takie zmiany zawiera rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu znakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Dziś wchodzi ono w życie.

Rozporządzenie wdraża unijną dyrektywę dotyczącą zarządzania jakością wody. Określa wzór ewidencji kąpielisk (prowadzą je jednostki samorządu terytorialnego). Ma być jednolita forma jej prowadzenia. Dzięki temu w przyszłości powstanie ogólnokrajowa ewidencja kąpielisk. Informacje zaś w niej zawarte mają być wykorzystane w przyszłości przy tworzeniu informacji przestrzennej.

Rozporządzenie określa ponadto minimum informacji, jaką musi udostępnić organizator kąpieliska osobom, które z niego korzystają. Na tablicy informacyjnej mają więc znaleźć się m.in.: dane organizatora oraz dane o jakości wody.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. DzU nr 91, poz. 527