Warmińsko-mazurski kurator oświaty zaopiniował negatywnie projekt uchwały rady miejskiej, określający plan sieci szkół podstawowych oraz granice jej obwodów. Projekt przewidywał m.in. przeniesienie 20 z 28 ulic znajdujących się dotychczas w obwodzie jednej ze szkół do obwodu innej szkoły. Kurator uznał, że taka zmiana oraz nieokreślenie pierwszej ze szkół jako szkoły o pełnej strukturze organizacyjnej, czyli z klasami I–VIII, może prowadzić do jej likwidacji z pominięciem wymaganej procedury.

W skardze na opinię kuratora oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie gmina miejska zarzuciła, iż kurator nie zauważył, że w projekcie uchwały ujęto wspomnianą szkołę podstawową w dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Przekonanie kuratora o jej możliwej likwidacji nie wynikało więc z treści planu, lecz z przypuszczeń wysnutych prawdopodobnie z tego, że w obwodzie tej szkoły będzie 20 ulic mniej, gdyż zmniejszyła się liczba mieszkających tam uczniów – twierdziła rada miejska.

W opinii kuratora oświaty zabrakło odpowiedzi, czy projektowany plan zorganizowania sieci publicznych szkół podstawowych umożliwi wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, co ustawa – Prawo oświatowe uznaje za jego główny warunek – stwierdził sąd, uchylając zaskarżoną opinię warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.

Zadaniem kuratora nie jest weryfikacja legalności uchwały gminy, a zakres opiniowania, wyznaczony przez prawo oświatowe, jest wąski. Ogranicza się np. do oceny, czy droga dziecka do szkoły nie przekracza wymaganych odległości; czy rada gminy dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, i czy nie zachodzi przekształcenie szkoły. Ewentualne przyszłe, ale niepewne zdarzenie związane z prognozowaną przez kuratora likwidacją szkoły podstawowej nie stanowi kryterium opiniowania projektu planu sieci szkół podstawowych.

– Zdaniem WSA opinia kuratora wykracza poza jej zakres, określony w prawie oświatowym – uzasadniał orzeczenie sądu sędzia sprawozdawca Tadeusz Lipiński. – Upatrywanie w projektowanej zmianie granic obwodów szkół podstawowych możliwości likwidacji jednej ze szkół albo prawdopodobnego zagrożenia dla zachowania jej pełnej struktury organizacyjnej nie jest oceną zgodności planu z warunkami określonymi w prawie oświatowym. Opinia kuratora powinna być wydana w ściśle określonym zakresie, a odstępstwa od tego zakresu należy uznać za działania wykraczające poza kompetencje organu nadzoru.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ol 267/21