Uchwała Rady Powiatu Ciechanowskiego naruszała te zasady – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Rada podjęła uchwałę 28 grudnia 2007 r. Było to następnego dnia po podpisaniu aktu notarialnego, w którym samorząd powiatowy przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Od 1999 r., czyli od powstania powiatów, szkoły w Gołotczyźnie, założone na początku ubiegłego wieku przez Aleksandra Świętochowskiego, były utrzymywane przez powiat ciechanowski. W 2007 r. sześć szkół rolniczych wróciło do resortu rolnictwa. Minister nie chciał jednak przejąć trzech szkół nierolniczych wchodzących również w skład zespołu: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum hotelarskiego, w których kształciło się 163 uczniów.

W tej sytuacji Rada Powiatu Ciechanowskiego podjęła uchwałę o włączeniu ich 1 stycznia 2008 r. do Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. Początkowo, jak donosił „Tygodnik Ciechanowski”, zarząd powiatu myślał o utworzeniu samodzielnego Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie. We wrześniu 2007 r. podjął nawet w tej sprawie uchwałę, z której później się wycofał i wybrał inny wariant. W obu wersjach uczniowie tych szkół mieli się uczyć w Gołotczyźnie.

Wojewody mazowiecki, który unieważnił grudniową uchwałę, uznał wybrane rozwiązanie za sprzeczne z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Wspomniany przepis pozwala na włączanie do zespołu szkół, ale tylko różnych typów. Ponieważ w ciechanowskim jest już liceum ogólnokształcące, technikum i liceum profilowane, nie można włączać do niego kolejnych szkół tego samego typu. W efekcie w jednym zespole byłyby dwa licea ogólnokształcące, dwa technika i dwa licea profilowane.

Rada powiatu zaskarżyła rozstrzygnięcie wojewody do sądu. Jej pełnomocniczka przekonywała podczas rozprawy, że interpretacja wojewody idzie zbyt daleko. Art. 62 mówi, że organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Ten sam przepis wskazuje w ust. 5, że do zespołu mogą być włączane inne szkoły. Inne szkoły to są szkoły w innych miejscowościach (a więc i w Gołotczyźnie) włączane do zespołu – przekonywała.

WSA zgodził się jednak z wojewodą i oddalił skargę rady. Podkreślił, że art. 62 ust. 1, który zezwala organowi prowadzącemu szkoły na połączenie ich w zespół, oraz art. 62 ust. 5 pozwalający na włączenie do zespołu innych szkół nie mogą być interpretowane odrębnie. Po włączeniu nie mogą więc wchodzić w skład zespołu szkoły tego samego typu.

Wyrok (sygn. I SA/Wa 438/08) jest jeszcze nieprawomocny, ale to nie zmienia faktu, że trzy szkoły ponadgimnazjalne w Gołotczyźnie znalazły się w formalnym zawieszeniu i nie bardzo nawet wiadomo, kto ma je finansować. Toteż okres wakacji rada powiatu powinna wykorzystać na przygotowanie jakiegoś innego rozwiązania, tym razem już zgodnego z prawem.