Skarga dotyczy postępowania ws. podziału masy spadkowej zainicjowanego przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim.  Uczestnikami byli córka i syn spadkodawczyni, którzy nie mogli dojść do porozumienia co do sposobu podziału majątku po mamie. Siostra nie zgodziła się z propozycją brata ani z dokonanym na mocy orzeczenia sądu działem spadku i wniosła apelację, którą uwzględnił sąd okręgowy.

Jednak ponowny podział majątku spadkowego również został zakwestionowany przez spadkobierczynię. Jej pełnomocnik złożył w tej sprawie apelację, do której załączył oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania kobiety. Odpisy apelacji wraz z załącznikami, zostały przez sąd doręczone wszystkim stronom postępowania.

Chociaż upoważnienie do działania pełnomocnika zostało złożone prawidłowo, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wezwał go do złożenia oryginału pełnomocnictwa bądź jego uwierzytelnionej kopii. Następnie odrzucił apelację z powodu braków formalnych tj. braku pełnomocnictwa. Pełnomocnik próbował wzruszyć to orzeczenie, ale jego wnioski i zażalenia były odrzucane. I to pomimo faktu, że  w toku postępowania o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji sąd ustalił, iż to pracownik Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim błędnie wysłał stronie przeciwnej oryginał pełnomocnictwa wraz z odpisem apelacji.

W skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do sądu i zasady dwuinstancyjności postępowania, jak też rażące naruszenie prawa procesowego.

- Sekwencja zdarzeń prawnych prowadzi do przekonania, że odrzucenie przez sąd II instancji apelacji pełnomocnika uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, na skutek bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia nieistniejących braków formalnych apelacji naruszały powyższe normy prawne. Konsekwencją było niezasadne wezwanie uczestniczki postępowania do uzupełnienia braku, a co ostatecznie doprowadziło do odmowy merytorycznego rozpoznania środka odwoławczego uczestniczki postępowania kwestionującej rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o dziale spadku - podniósł w skardze Prokurator Generalny.

PG domaga się uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze.