Można zilustrować to przykładem  spółki występującej do działającej w imieniu ministra finansów izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Właściwość izby ustala się na podstawie siedziby składającej wniosek. Po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa  interpretację można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 13  § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.  – Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi do rozpoznania takiej  sprawy odpowiedni  jest WSA, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Reguła ta jednak nie znajdzie zastosowania, gdy spółka przed dniem składania skargi zmieniła swą siedzibę.

W takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę art. 13 § 3 przywołanej ustawy i wydane na jego podstawie rozporządzenie prezydenta RP z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym WSA niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W § 1 rozporządzenie  to określa, iż rozpoznawanie spraw z zakresu działania m.in. ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,  przekazuje się WSA, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

Uwzględniając więc powyższe przepisy, spółka, która zdecydowała się zaskarżyć interpretację indywidualną, powinna wnieść skargę do sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma swoją  nową  siedzibę.

Jest to zatem wyjątek od zasady, o której mówią przepisy art. 13 § 2 ustawy –  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skargą zajmie się sąd inny niż ten, na którego obszarze właściwości siedzibę swą ma organ podatkowy wydający interpretację indywidualną.

Autor jest doradcą podatkowym w Śląskim Centrum Podatków sp. z o.o.

Zobacz więcej w serwisie:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Sędziowie i sądy

»

Sądy i trybunały

»

Sądy administracyjne

Prawo dla Ciebie

»

Wymiar sprawiedliwości

»

Postępowanie w sądzie

»

Postępowanie przed sądem administracyjnym

»

Skarga do WSA

Dobra Firma

»

Firma

»

Firma w sądzie