Właśnie w sobotę wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie doręczenie zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W art. 15zzs9 ww. ustawy przewidziano regulację, zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Jak podkreśla KRRP, datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym, zaś w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

Samorząd radców prawnych zwraca uwagę, że przyjęta regulacja budzi liczne wątpliwości, szczególnie w zakresie praktyki sądów. Stosowne pismo z prośbą o wyjaśnienia zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości. - Nie można jednak wykluczyć praktyki, zgodnie z którą w przypadku nieposiadania konta w portalu informacyjnym przed danego radcę prawnego, a co za tym idzie w przypadku braku możliwości zapoznania się z pismem sądowym, skutek doręczenia i tak nastąpi – po upływie 14 dni od umieszczenia pisma w portalu - ostrzega KRRP.

Nowe regulacje będą miały również zastosowanie do spraw będących w toku. Założenie konta w portalu informacyjnym jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej portalu informacyjnego w danej apelacji.