Milczące załatwienie sprawy administracyjnej to stosunkowo nowa instytucja. Obowiązuje od kilku lat, a ponadto nie każdy może mieć świadomość, że taka możliwość istnieje. Tymczasem w katalogu spraw, które można w ten sposób załatwić, znajdują się m.in. takie, z którymi wiąże się obowiązek uzyskania jakiejś zgody, poinformowania o czymś urzędników czy uzyskania stanowiska, ale osoba zainteresowania może nie mieć pewności, czy go już dopełniła. Ustawodawca miał tego świadomość. Dlatego wprowadził obowiązek zamieszczania w aktach sprawy adnotacji o milczącym jej załatwieniu, ze wskazaniem treści rozstrzygnięcia oraz jego podstawy prawnej. Ma to znaczenie dla pewności obrotu, bo pozwala na pozyskanie informacji o załatwieniu sprawy nie tylko przez bezpośrednich zainteresowanych, ale także osoby trzecie. 


Czytaj więcej

Poradnik "Rz": milczące załatwienie sprawy administracyjnej

Osoba, której sprawa administracyjna została załatwiona milcząco, może też domagać się od urzędników, żeby oficjalnie to potwierdzili. Konieczny jest wniosek. O zaświadczenie może jednak wystąpić nie tylko ten, kto domagał się załatwienia sprawy, ale wszystkie strony, której ona dotyczyła. 


Ponadto wniosek można złożyć w każdym czasie, nie jest to bowiem ograniczone żadnym terminem. Na jego podstawie organ administracji publicznej ma obowiązek wydać zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, ewentualnie odmówić jego wydania. W obu przypadkach następuje to w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z orzecznictwa wynika, że zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy potwierdza istnienie stanu prawnego, nie zaś stanu faktycznego. Stan prawny potwierdzony zaświadczeniem polega na tym, że z dniem wskazanym w zaświadczeniu organ administracji publicznej załatwił daną sprawę administracyjną w sposób milczący, uwzględniając w całości żądanie strony. 


Strona, której sprawę załatwiono milcząco, może żądać zaświadczenia bez konieczności wykazywania swojego interesu prawnego, nie musi też podawać przepisu, który wymaga urzędowego potwierdzenia, że została załatwiona milcząco.

Ustawodawca jasno też wskazuje, co powinno zawierać zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Do jego obowiązkowych elementów należy: oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania, data wydania oraz milczącego załatwienia sprawy, powołanie podstawy prawnej, a także treść rozstrzygnięcia, pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia.


Zaświadczenie doręcza się wszystkim stronom, których dotyczyła. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia nie muszą więc występować wszyscy, bo i tak stosowne potwierdzenie otrzymają wszystkie strony w sprawie załatwionej milcząco. 


Z kolei postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia doręcza się tylko wnioskodawcy.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj