Co to jest obowiązek meldunkowy? Najprościej mówiąc - ustawowe zobowiązanie  do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Ciąży on na obywatelach polskich oraz cudzoziemcach. Dzieci lub osoby ubezwłasnowolnione meldują rodzice,  opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Obowiązek meldunkowy służy przede wszystkim organom władzy publicznej. Pozostawienie go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji motywowało m.in.: realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych, planowaniem obwodów szkolnych, przeprowadzaniem referendum lokalnego, a także działaniami na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj też: Obowiązek meldunkowy od 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek meldunkowy obejmuje:

- zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, który będzie trwał dłużej niż 30 dni,

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

- zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

W tym ostatnim przypadku chodzi zarówno o wyjazd z zamiarem stałego pobytu poza granicami Polski, jak i o pobyt tymczasowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

30 dni na meldunek

Warto wiedzieć, że jednocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Od 2018 r. obowiązuje uproszczona procedura zameldowania się:  można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować się z pobytu czasowego oraz odwrotnie.

Zameldowanie i wymeldowanie są bezpłatne. Płaci się jedynie za ewentualne wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy — 17 zł.

Kiedy się zameldować? Najpóźniej w 30. dniu od przybycia do nowego miejsca pobytu. Jak to zrobić? Można iść do urzędu gminy (lub dzielnicy), wypełnić i złożyć odpowiedni formularz albo skorzystać z możliwości zameldowania przez internet na platformie ePUAP. Formalności w urzędzie nie trzeba dopełniać osobiście. Można ustanowić do tego pełnomocnika.

Jak zameldować się w urzędzie

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś do urzedu:

1. JEDEN z następujących dokumentów, który to potwierdzi: umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,

2. formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego

3. dowód osobisty lub paszport.

W formularzu składanym w gminie podajemy: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz kraj, adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, adres nowego miejsca pobytu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli taki został ustanowiony.

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś:

- dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,

- formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego

- dowód osobisty lub paszport.

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie — złóż i opłać wniosek.

Zameldowanie przez internet

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu ma każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Usługa jest aktywna przez całą dobę. Przed przystąpieniem do zameldowania na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=7xduplpv0ehk012dgv0s należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy.

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, trzeba dołączyć do wypełnionego formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który potwierdzi dane zawarte we wniosku. Może to być: umowa najmu, odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna czy też orzeczenie sądu.

Osoba, która nie jest właścicielem i nie ma innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, musi  dołączyć do formularza w formie dokumentu elektronicznego jeden z poniższych dokumentów:

- oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające pobyt w lokalu;

- dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie możesz dostać dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, np. skany.  Jednak w przypadku wątpliwości organ może zażądać okazania oryginału dokumentu w urzędzie.