- Narzeczeni chcą zwrócić się do burmistrza z wnioskiem o to, aby ich małżeństwo zostało zawarte nie w urzędzie stanu cywilnego, ale w miejscu zamieszkania rodziców narzeczonej, z uwagi na stan zdrowia jej ojca. Czy w takim przypadku będzie obciążać ich dodatkowa opłata za zawarcie małżeństwa poza urzędem?

Tak.

Wymagania związane z zawieraniem związków małżeńskich określa obecnie ustawa z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej: u.s.c.). Przewiduje ona, że rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a okręgiem rejestracji stanu cywilnego jest gmina (art. 6 ust. 1–2 u.s.c.).

W art. 85 ust. 4–8 u.s.c. ustalono zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób chcących wziąć ślub. Przewidziano w nim, że kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu, w którym jest właściwy (czyli na terenie tej gminy), jeżeli osoba, która złożyła taki wniosek, jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Wniosek dotyczący zawarcia małżeństwa poza urzędem mogą złożyć także narzeczeni nieznajdujący się w tak wyjątkowych okolicznościach. W takim przypadku warunkiem uwzględnienia ich wniosku jest jednak to, aby wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy tym osób. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce ślubu nie spełnia tych wymogów, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w tym miejscu.

W sytuacji, gdy kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez narzeczonych, uzgadnia z nimi inny termin ślubu, a w razie braku uzgodnienia takiego terminu pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wnioskowanym przez nich terminie. Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje poza urzędem, ponieważ osoba chcąca wziąć ślub znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności, to nie wiążą się z tym dodatkowe obciążenia finansowe. Jeśli jednak zawarcie małżeństwa poza urzędem następuje z innych przyczyn, pobiera się opłatę dodatkową w kwocie 1000 zł, która stanowi dochód gminy.

Kiedy powodem ślubu poza urzędem nie będzie stan zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawienie wolności żadnej z osób chcących zawrzeć małżeństwo, ale stan zdrowia ojca narzeczonej, trzeba będzie uiścić taką opłatę.

podstawa prawna: art. 6, art. 85 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (DzU z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (DzU z 2015 r., poz. 180)