Sąd Apelacyjny w wydanym wyroku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej koszty procesu.

Sąd podzielił argumentację, iż zgłoszone żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nie było skuteczne, albowiem nie spełniało wszystkich wymogów formalnych, przy czym sąd zgodził się również z naszą argumentacją, iż nie jest możliwe uzupełnienia żądania zapłaty z gwarancji. Dla swej skuteczności każdorazowo konieczne jest złożenie kompletnego żądania zapłaty. Uzupełnienie żądania zapłaty byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby w treści gwarancji wprost przewidziano taką możliwość. Dodatkowo, Sąd Apelacyjny podzielił argumentację kancelarii, iż do zgłoszenia skutecznego żądania zapłaty wymagane jest legitymowanie się co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym.

W zakresie wyżej wskazanego stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrok KKLW ocenia jako precedensowy, mający ogromne znaczenie na przyszłość dla praktyki funkcjonowania gwarancji.