Seminarium skierowane było do zagranicznych członków zarządu i kadry zarządzającej spółek biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce. Jego celem było ukazanie rozwiązań praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, z jakimi borykają się wykonawcy.

Materiału do dyskusji dostarczyły wykłady przedstawione podczas kolejnych sesji seminarium. Pierwsza z nich była poświęcona najistotniejszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy strategii udziału w postępowaniach. Podczas tej sesji zostały omówione zagadnienia dotyczące wyboru optymalnej struktury udziału w postępowaniu, udziału tzw. "podmiotów trzecich" w realizacji zamówienia, skutecznej weryfikacji partnerów biznesowych, problemów z dokumentami i konstruowaniem oferty, wymogów związanych z zatrudnianiem osób realizujących zamówienie na umowę o pracę.

Druga część sesji dotyczyła naruszeń w postępowaniu o zamówienie publiczne i ich skutków dla spółki oraz dla kadry zarządzającej. Zostały m.in. omówione wybrane przesłanki wykluczenia z postępowania, takie jak: konflikt interesów, podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, próba bezprawnego wpływania na czynności zamawiającego, porozumienia antykonkurencyjne, niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne. Podczas spotkania poruszono także kwestię procedury "self cleaning" i jej skutecznego zastosowania. „Zdecydowaliśmy się na taki dobór tematów, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla strategii uczestnictwa danego przedsiębiorcy w rynku zamówień publicznych w Polsce. Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo zamówień publicznych będą w wielu przypadkach wymuszały weryfikację dotychczasowego podejścia, niekiedy pociągając za sobą zwiększenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorców. Inaczej powinniśmy również podejść do kwestii oceny ryzyk związanych z udziałem w zamówieniach publicznych w nowym otoczeniu prawnym" – mówi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

„Nowe przepisy nie są jasne i pozostawiają wiele miejsca na interpretacje, co przy niejednolitym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych będzie budziło wiele kontrowersji i sporów. Powoduje to konieczność przygotowania odpowiedniej strategii postępowania, różnych scenariuszy zawczasu tak, aby można było elastycznie i szybko dostosować strategię działania do konkretnego postępowania" – dodaje Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

Ponadto eksperci wskazali na inne dziedziny prawa, które mają bezpośredni związek z zamówieniami publicznymi i których ewentualne naruszenie może mieć poważne konsekwencje tak dla firmy, jak i członków jej zarządu, m.in. przepisy karne oraz dotyczące nieuczciwej konkurencji.