Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ przyjęty jednogłośnie przez wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Głos za układem oddał między innymi znaczący wierzyciel publiczny. Charakter tego podmiotu oraz rodzaj wierzytelności uzasadniał zaproponowanie odrębnej kategorii układowej opartej o metodę dochodową z zastosowaniem określonych reguł spłaty tych wierzytelności, co w rezultacie pozwoliło na kontynuację spłaty zadłużenia bez konieczności umarzania należności głównych i ubocznych. Przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z nielicznych przykładów wykorzystania konstrukcji układu dochodowego, a dodatkowo pozwoliło na pogodzenie interesów dłużnika i wierzycieli, których łączna kwota wierzytelności wynosiła ok. 4 mln. złotych. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Paweł Chmieliński przy wsparciu senior associate Kamili Cebelińskiej i associate Marceliny Serockiej.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu. Nadzór nad przebiegiem postępowania sprawuje wybrany przez dłużnika nadzorca układu. Wybór tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jest racjonalne w przypadku dłużników, którzy wciąż są w stanie regulować na bieżąco swoje zobowiązania, lecz przewidują, że będą mieli w najbliższej przyszłości problemy finansowe. Może być ono przeprowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie o zatwierdzenie układu wiąże się z niższymi kosztami oraz szybszym zawarciem układu niż ma to miejsce w przypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że dłużnik nie jest chroniony przed wierzycielami – nie występuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, ani uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.