Sąd Dystryktu Kolumbia (USA), przed którym toczyło się postępowanie dotyczące naruszenia praw licencyjnych w związku z transmisją przez klienta programów telewizyjnych, na które została powodowi udzielona licencja wyłączna, zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości ponad 3 mln USD. Dla potrzeb egzekucji wyroku sądu Dystryktu Kolumbia w Polsce, powód wystąpił do Sądu Okręgowego z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu zagranicznego.

Postanowieniem z 19 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystne dla klienta orzeczenie sądu I instancji - oddalił wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu państwa obcego w całości, odmawiając wykonania wyroku sądu Dystryktu Kolumbia na terenie Polski.

Sąd podzielił w tym zakresie oba argumenty podniesione przez pełnomocników z kancelarii Gide:

• sąd zgodził się, że wnioskodawca nie wykazał w postępowaniu aby wyrok był wykonalny w państwie z którego pochodzi, co jest warunkiem sine qua non stwierdzenia jego wykonalności na terenie Polski;

• sąd uznał, że wykonanie wyroku na terenie Polski byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego (klauzula porządku publicznego).

Należność zasądzona na rzecz powoda zgodnie z północnoamerykańską ustawą prawnoautorską (17 U.S.C. § 504(c)) miała charakter odszkodowania ustawowego i kary cywilnej (odszkodowania karnego), całkowicie oderwanej od faktu poniesienia szkody. Sąd Apelacyjny uznał tym samym, że dopuszczenie do wyegzekwowania takiego wyroku na terenie Polski byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności i kompensacyjnego charakteru odszkodowania. Od postanowienia nadal przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę w imieniu klienta prowadzili adwokaci Michał Kacperczyk i Krzysztof Ciepliński, z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu, kierowanego przez partnera Piotra Sadownika, wspierani, w zakresie prawa i postępowania północnoamerykańskiego przez Davida M. Levy'ego, Pamelę A. Frederick oraz Rossa Yusteina z kancelarii Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen.

„Jest to postanowienie o charakterze kierunkowym, istotne dla całej praktyki procesowej, przede wszystkim cywilistycznej - odnośnie pojęcia szkody i jej zakresu z perspektywy ochrony praw autorskich, które może być pomocne w szacowaniu wartości szkody oraz rozstrzygnięciu, czy dyrektywy tak europejskie, jak i krajowe zwalniają z obowiązku wykazania zaistnienia szkody i jej rozmiarów" - powiedział Piotr Sadownik, partner kierujący Departamentem Sporów Sądowych i Arbitrażu oraz Praktyką Własności Intelektualnej w warszawskim biurze kancelarii Gide.